Ingår i temat
Lärarlegitimation
Läs senare

Frågor & svar om legget

Övergångsregler, introduktionsår och validering. Vad kommer att hända?
Här får du svar på några vanliga frågor om legitimationen.

26 sep 2011

Frågorna har vi fått via mejl, facebook och twitter. Svarskälla: Skolverket.
Bild: Helena Shutrick
 

NYEXAD

Introduktionsår — hur går det till?

Fråga: Hur ska en nyexad få en skola att göra sitt introduktionsår på?

Svar: Skolan där du får din första tjänst har en skyldighet att erbjuda en mentor så att du kan göra ditt introduktionsår. Hur skolorna i praktiken kommer att agera vid nyanställningar är ännu för tidigt att säga något om.

 
ERFARENHET

Hur räknas jobb före examen?

Fråga: Om man har arbetat flera år innan man tog ut examen räknas de åren för behörighet?

Svar: Det beror på när du gick din utbildning. Om du haft möjlighet att ta ut din examen före den 1 juli 2011, men av någon anledning inte gjort det, eller bara har några poäng kvar, så finns det övergångsregler.
Då kan du tillgodoräkna de år du arbetat.

Tar du din examen efter den 1 juli 2011 krävs ett introduktionsår, oavsett tidigare arbetslivserfarenhet.
 
FRITIDSPEDAGOG

Kan jag få examen som förskollärare?

Fråga: Jag är fritidspedagog. När jag gick på Lärarhögskolan läste jag tillsammans med förskollärare. Kan jag ta ut en förskollärarexamen?

Svar: Nej, här är det inte rättvist. Förskollärarna får examen men fritidspedagogerna får det inte.

Det du kan göra är att skriva in dig på en lärarutbildning och få din fritidspedagogexamen omtolkad. Kanske behöver du komplettera med några poäng.
 

DELTID

Vad gör vi som inte jobbat fullt?

Fråga: Vad gör vi som inte har jobbat 100 procent sedan examen? När får vi vårt legg?

Svar: För att få legitimation krävs att du jobbat heltid under ett läsår eller motsvarande. Jobbar du halvtid så krävs det alltså att du arbetar två läsår.
 
EXAMEN

Visar legget min inriktning?

Fråga: Jag tog examen som bildlärare 1993, alltså innan den delades upp i inriktningar mot media respektive hantverk. Jag har i huvudsak jobbat på gymnasiet med medieämnen, grafisk kommunikation och rörlig bild, som nu blir en gren av estet- och samhällsprogrammen. Jag vill fortsätta med det.

Kommer det att framgå av lärarlegitimationen vilken inriktning jag är kvalificerad till?

Svar: Det framgår av din examen vad du blir behörig i.

Skolverket legitimerar inte för något som inte finns i ditt examensbevis. Står det inte grafisk formgivning i ditt examensbevis, blir du inte heller legitimerad för det. Skolverket hänvisar till att ämnen förändras över tid.

En stor kategori lärare undervisar i ämnen de inte riktigt är behöriga i, för många kan det räcka med att gå en kurs för att bli behöriga. 

 

VALIDERING

Hur räknas mina utbildningar?

Fråga: Jag har en cirka tio år gammal lärarexamen 4—9 i biologi och kemi från Lärarhögskolan i Stockholm. Under de sista åren har jag gått på olika kurser och har även en zoofysiologi-examen från Libanon (1991) med framför allt biologi men även kemi, fysik och matematik.

Jag har läst på Skolverkets hemsida att jag behöver 45 högskolepoäng i matematik för att utöka min behörighet med även matte. Vem kan hjälpa mig att utvärdera mina betyg i matte från Libanon? Vad kan jag göra inför ansökan så att jag kan ha nytta av all utbildning och de högskolepoäng jag har?

Svar: Att validera dina kunskaper är en fråga för Högskoleverket. Kan man översätta det du läst i Libanon till svenska högskolepoäng så är det möjligt att du kan tillgodoräkna dig matematiken, annars inte. Om du gör en ansökan så gör Skolverket en utredning. 

 
Bild: Helena Shutrik
AVSLAG

Hur går det till att överklaga?

Fråga: Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan? Hur går ett överklagande till och hur lång tid kan det ta?

Svar: Ett avslag kan omprövas, då går det en vända till hos Skolverket som gör en ny bedömning. I beslutet står det tydligt hur man går till väga. Skolverket har ännu ingen erfarenhet av hur lång tid det kan ta. 

 
ANSTÄLLNING

Vad gäller för oss i studieförbund?

Fråga: Jag undrar hur det funkar för lärare i estetiska ämnen, som ofta är anställda av någon annan än skolan.

Jag har lärarexamen, men har varit anställd av två olika studieförbund i flera år. Den största delen av min tjänst på det ena studieförbundet köps av ett kommunalt gymnasium och en del av min tjänst vid det andra studieförbundet köps av ett fristående gymnasium.

Jag arbetar alltså i den skolform jag är utbildad för, men min arbetsgivare är en annan. Är det möjligt för mig att få legitimation?

Svar: Att undervisa på ett studieförbund eller inom den kommunala musikskolan räknas inte som likvärdigt med att undervisa i skola eller förskola. I ditt fall måste man titta närmare på vem som är arbetsgivare och var och hur du undervisat.

Det handlar också om hur mycket du undervisat i gymnasieskolan. Undervisningstiden måste motsvara ett läsår. 

 
Bild: Helena Shutrik
SMÅBARN

Hur påverkar föräldraledighet?

Fråga: Om man är föräldraledig lärare, räknas tiden in för behörighet?

Svar: Nej, den tiden du varit föräldraledig räknas inte, du måste ha arbetat som lärare. 

 
FRITIDSPEDAGOG

Hur många poäng måste jag läsa?

Fråga: Jag är fritidspedagog och undervisar även i bild. Hur många högskolepoäng måste jag läsa för att få behörighet? Omfattas jag av VAL (vidareutbildning av lärare) eller Lärarlyftet?

Svar: När det gäller fritidspedagoger beror det på var och när man gick lärarutbildningen hur examen ser ut.

En förutsättning är att du har en lärarutbildning och det har en del fritidspedagoger.

Har du en lärarutbildning kan det räcka med att komplettera med ämnesbehörigheten. På Skolverkets hemsida finns en nyckel som anger hur många poäng man behöver läsa för att bli behörig i olika ämnen: www.skolverket.se.

Det går inte att svara på om du omfattas av VAL eller Lärarlyftet, reglerna för det är inte klara än. 

 
SJUKSKRIVEN

Vad händer med oss utanför systemet?

Fråga: Jag undrar hur jag ska gå till väga eftersom jag är gammal lärare men har fått en stroke. Ska jag skaffa en lärarlegitimation ändå eller hur gör jag när jag är utanför det normala systemet?

Svar: Det finns inget som hindrar dig från att söka.

Tidsplan

2011
 • 2 mars:Regeringen beslutar om att införa legitimation för lärare och förskollärare. Reformen införs i flera steg.
 • 1 juli: Den nya skollagen, där legitimationen ingår, börjar gälla. Den som har en examen utfärdad efter den 1 juli 2011 ska göra ett introduktionsår med en mentor.
 • 1 augusti: Lärare och förskollärare som tagit sin examen före den 1 juli 2011 och har minst ett års arbetslivs-erfarenhet kan från den 1 augusti ansöka om lärarlegitimation kostnadsfritt.
 
2012
 • 1 juli: Lärare och förskollärare utan legitimation får inte tillsvidareanställas.
 • 2015
 • 30 juni: För lärare och förskollärareanställda före den 1 juli 2011 gäller vissa övergångsregler. De får ansvara för undervisning och betygsättning även utan legitimation fram till den 30 juni 2015.
 • 1 juli: Kravet på legitimation gäller fullt ut för alla tillsvidareanställda lärare och förskollärare. För att ansvara för undervisningen och sätta betyg krävs att man är legitimerad. Alla förskolor ska ha minst en legitimerad förskollärare som pedagogiskt ansvarig.
   
 

Läs vidare:

Sök på lärarlegitimation:

www.skolverket.se

www.lararforbundet.se

Regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/13737

BEHÖRIGHET

Legitimationen visar vilken skolform, vilka årskurser och vilka ämnen man är behörig att undervisa i. I behörighetsförordningen står vad som krävs för ett visst ämne, årskurs och skolform. Grundprincipen är att man får legitimation för det som examensbeviset visar – oavsett om man huvudsakligen har under- visat i andra ämnen och i andra skolformer. Behörigheten gäller även för lägre årskurser. Har man en ämneslärarexamen i till exempel svenska mot år 7—9 får man undervisa i svenska även i år 4—6. Motsvarande gymnasielärare är behörig i år 7—9.

doktorshatt.eps

LEKTOR

För att bli lektor behöver man vara legitimerad förskollärare eller lärare och ha en lic-examen eller doktorsexamen. Man ska dessutom ha arbetat fyra år som förskollärare eller lärare och då visat pedagogisk skicklighet. Det är förskolechefen eller rektorn som gör en bedömning av en persons pedagogiska skicklighet.

UNDANTAG

Följande lärarkategorier behöver ingen legitimation för att få undervisa och få en tillsvidareanställning:

 • Yrkeslärare.
 • Modersmålslärare.
 • Lärare som undervisar i individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning.
 • Lärare som arbetar i fri-stående skolor med waldorf-pedagogisk inriktning.

KOSTNADER

Om du tog examen före den 1 juli 2011 och har minst ett års arbetslivserfarenhet är din ansökan kostnadsfri.

Har du ett examensbevis daterat den 1 juli 2011 eller senare kostar ansökan 1 500 kronor.

Ansöker du om utökad behörighet eller om att bli utnämnd till lektor kostar det 750 kronor.

Alla artiklar i temat Lärarlegitimation (11)

ur Lärarförbundets Magasin