Läs senare

Fridolin positiv till förslaget om fler karriärsteg för lärare

FortbildningSkolkommissionen vill införa ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare med tydliga karriärsteg. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är positiv till förslaget.

16 maj 2016

Skolkommissionen vill förändra förstelärar- och lektorreformen och föreslår att karriärtjänsterna förs in i ett större nationellt professionsprogram med flera olika steg.

I skolkommissionens delrapport, som presenterades på måndagen, gav man exempel på vilka kvalifikationsnivåer en lärare kan gå igenom under sitt yrkesliv. De nivåer som lyftes fram var introduktionsperiod, tjänstgöring efter introduktionsperiod, förstelärare, lektor och särskilt kvalificerad lärare.

Björn Åstrand är en av Skolkommisionens 14 ledamöter och dekan på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet:
– Professionsprogrammet ska vara transparent och förutsägbart med tydliga utvecklingssteg. Lärarna ska veta vad som förväntas av dem från det de påbörjar sin lärarutbildning och det ska vara tydligt hur de går vidare i karriären, säger han.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är positiv till ett tydligt nationellt professionsprogram. Han konstaterar att regeringen lärt sig av misstagen som gjordes när förstelärarreformen sjösattes.

– Det är klokt att bygga vidare på det vi har med bland annat förstelärare och lektorer men vi ska skapa en tydlighet kring vad som gäller, säger Gustav Fridolin.

Kommissionen kom inte med något förslag på hur de olika stegen i professionsprogrammet ska knyta till lönen.

– Där har vi inte pratat klart ännu, säger Björn Åstrand.

Det är också oklart om kompetensutvecklingen och fortbildning bara ska vara en möjlighet för lärarna eller om det även ska finnas krav på vidareutbildning.

– En bilmekaniker vidareutbildar sig på nya bilmärken och motorer och på samma sätt borde det vara självklart att lärare vidareutbildar sig inom sitt yrke, säger Björn Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att det måste löna sig för lärare att ta på sig svårare läraruppdrag och fördjupa sina kunskaper i det framtida systemet. Men de måste också få förutsättningarna att klara uppdragen.

– Nuvarande karriärreformer har fått berättigad kritik. Legitimiteten måste stärkas. Det måste vara tydligt hur lärarna rekryteras till tjänsterna, vilket uppdrag de har och vilka förutsättningar som krävs för att uppfylla uppdragen, säger hon.
Foto: PrivatMalin Backsell, sedan i höstas förstelärare på Sjöfruskolan i Umeå, tycker att karriärreformen är en bra idé, men efterlyser tydligare formuleringar om vad det ska innebära att vara förstelärare.

Hon välkomnar Skolkommissionens förslag om olika kvalifikationsnivåer i yrket.

– Det är viktigt med karriärmöjligheter för att behålla lärare i yrket. Många försvinner och gör annat när de känner att de inte kan utvecklas, säger hon.

Att kriterierna för de olika nivåerna är tydliga, att de sätts upp på ett bra sätt och att de får fäste lokalt är avgörande, tror Malin Backsell.

– Det är samma sak som när vi fick den nya läroplanen – det tog ett tag innan den landade lokalt och vi fick en samsyn. På samma sätt behöver de här kriterierna tolkas i lokala diskussioner. Det finns alltid ett tolkningsutrymme, och det finns också en tjusning i det. Olika lärare ska kunna vara bra på olika saker och ändå utvecklas i sitt yrke.

Hon lyfter fram vikten av fortbildning för att alla lärare ska ha en chans att uppnå kriterierna för nästa nivå i sin karriär.

– Ska en yrkesgrupp utvecklas måste det finnas möjlighet till kompetensutveckling och att kunna gå vidare inom yrket. Det är lätt hänt att det blir vissa som intresserar sig för att sätta sig in i det här som får möjligheterna medan andra känner att det går dem förbi, säger hon.

I Skolkommissionens förslag om fortbildning för lärare ingår fler nationella kompetensutvecklingsinsatser liknande Matematiklyftet och Läslyftet för fler ämnen och kunskapsområden.

Kommissionen föreslår också att det ska inrättas en särskild rekryteringsutbildning. Den ska rikta sig till lärare eller andra intresserade som är intresserade av ledaruppdrag på olika nivåer inom skolan.

Mer detaljer kring professionsprogrammet kommer kommissionen att ta fram i sin slutrapport nästa år.

ur Lärarförbundets Magasin