Läs senare

Fritids och förskolan ska lyfta ungas läsning

LÄSNINGPersonal i förskolan och på fritidshemmet är nyckelaktörer för att stimulera barn till läslust. Det anser Läsdelegationen och föreslår satsningar där.

av Stefan Helte
29 jun 2018
29 jun 2018

Regeringen har gett Läsdelegationen  i uppdrag att ta fram förslag för att ge alla barn och ungdomar lika möjligheter till fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. På torsdagen presenterade Läsdelegationen sitt slutbetänkande. Flera av förslagen fokuserar på förskolan och fritidshemmet och deras betydelse.

Enligt Läsdelegationen har fritidshemmet ”en stor potential vad gäller att stimulera elevers läsning”. Därför föreslår den dessa åtgärder:

  • Personalen i fritidshemmet ska få kompetensutveckling om läsning.
  • Läroplanen ska klargöra att fritidshemmet ska stimulera elevernas läsning.
  • Skolverket ska ta fram stödmaterial med tips och inspiration om hur man i fritidshemmet kan arbeta med läsning generellt och med språk- och läsutveckling.

Ungefär samma åtgärder föreslår delegationen för förskolan:

Det ska framgå av läroplanen att förskolan ska sträva efter att utveckla barnens intresse för litteratur, Skolverket ska ta fram ett stödmaterial om hur man kan arbeta med litteratur i förskolan och personal i förskolan ska ges större möjligheter än i dag att delta i Läslyftet.

Läsdelegationen vill också stärka skolbiblioteken. I dag är det lagstadgat att alla skolor måste ha tillgång till ett skolbibliotek. Men biblioteken behöver inte vara bemannade – en lucka i lagen som ett antal skolor har valt att utnyttja. Nu vill delegationen att frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas. Den vill också att Skolinspektionen i sin tillsyn särskilt ska fokusera på elevernas tillgång till skolbibliotek.

När det gäller läsning i skolan är förslagen mer allmänt hållna. Delegationen framhåller vikten av att lärare systematiskt diskuterar med eleverna om det lästa. Dessutom förespråkar den att lärare ska vara förebilder som läsare för sina elever. Det kan lärarna till exempel vara genom att berätta om vad de själva läser.

Läs betänkandet

https://www.regeringen.se/49f088/contentassets/39759a0cb5234aa08340c7243e371908/barns-och-ungas-lasning–ett-ansvar-for-hela-samhallet-sou-201857.pdf

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin