Läs senare

Fyra karriärsteg för lärare ska ge högre lön

KarriärFyra nationellt reglerade nivåer för lärare och förskollärare och två för rektorer och förskolechefer. Så föreslås skolvärldens nya karriärtrappor se ut.
– Det här är ett karriärsystem med ständigt öppen dörr. Makten ligger hos individen som vill kvalificera sig för högre nivåer, sa Björn Åstrand när han presenterade sin utredning på måndagen.

av Karin Lindgren
12 mar 2018
12 mar 2018
Utbildningsminister Gustav Fridolin, utredaren Björn Åstrand och gymnasieminister Anna Ekström vid måndagens presskonferens i Rosenbad.                                                                                       Foto: Karin Lindgren

Regeringens särskilde utredare Björn Åstrand föreslår ett professionsprogram med nationellt reglerade nivåer. För lärare och förskollärare: legitimerad, erfaren, meriterad och särskilt meriterad. För rektorer och förskolechefer: rektor och meriterad rektor.

Modellen, som presenteras i betänkandet ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling”,  bygger på att den som vill ska få utvecklas under hela sitt yrkesliv och kunna ta på sig svårare uppgifter och större ansvar. Det ska i sin tur göra läraryrket attraktivare och skolan bättre.

Modellen bygger också på att huvudmännen ska använda den ökade kompetensen strategiskt.

– Det innebär att de högst kvalificerade lärarna och rektorerna ska jobba i de mest utmanande områdena och med det svåraste frågorna – och att det ska ge högre lön. Så är det inte i dag, säger Björn Åstrand.

För honom har det varit mycket viktigt med ett system som är tydligt, transparent och öppet för alla. Han tror att det kommer att upplevas som mer rättvist än förstelärarsystemet och lärarlönelyftet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Det tror även utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Det är nu dags att lämna diskussionen om förste- och sistelärare och börja tala om alla lärares rätt att skaffa den erfarenhet och fortbildning som leder till en bättre löneutveckling, säger han.

I Björn Åstrands uppdrag ingick också att utreda hur lärares och rektorers administrativa börda ska minska. Han vill ha tydligare skrivningar i skollagen om att huvudmännen måste säkerställa att lärarnas fokus ligger på kärnuppdraget.

– Vi har ett problem med överdokumentation i skolan i dag som både huvudmännen och staten måste gå in och motverka aktivt, säger han.

Dessutom vill han att andra yrkesgrupper – till exempel lärarassistenter, socialpedagoger och studiepedagoger – ska tas in för att utföra de uppgifter som ligger vid sidan av undervisningen.

– Det finns inga hinder för att göra detta redan nu och det är huvudmannens ansvar att se till att det händer i större utsträckning, säger Björn Åstrand.

Enligt Gustav Fridolin ska varje huvudman samråda med de lokala fackliga organisationerna för att definiera vilka åtgärder som behövs för att avlasta lärarna i de egna skolorna.  Satsningarna ska betalas med de sex miljarder staten satsar på skolan.

– Alla huvudmän ska få pengar, men de som behöver mest får mest. Villkoret är att kommunerna inte skär ner på skolan och att de fristående huvudmännen inte flyttar pengar från verksamheten, säger Gustav Fridolin.

Nu går förslagen ut på remiss. Nästa steg är att ta fram kompetensbeskrivningarna för de olika nivåerna i professionsprogrammet, vilket ska ske i samarbete med lärosäten, professionen och arbetsgivarna.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet gillar utredarens förslag om lärares kompetensutveckling.

– Det kommer att krävas ett stort engagemang från både arbetsgivare och politiker för att implementeringen av det här ska landa rätt och jag hoppas att alla parter ser hur viktigt det här är för läraryrkets framtid, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett uttalande.

Förbundet är dock kritiskt till att utredaren inte kommer med några skarpa förslag för att lätta den administrativa bördan.

– Det är inte mer tidsstudier som behövs utan kraftfulla åtgärder som frigör tid och visar lärare mer tillit att förfoga över sin tid, kommenterar Jaara Åstrand.

Utredningens viktigaste förslag

  • Ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare, förskolechefer och rektorer
  • Tydliga beskrivningar av vilka kompetenser som krävs för varje karriärnivå
  • Lagstadgad rätt till kontinuerlig kompetensutveckling
  • Fyra karriärsteg för lärare och två för rektorer
  • Rätt att få sin kompetensnivå bedömd externt
  • Möjlighet för huvudmän att rekrytera lärare på hög kompetensnivå till svårare uppgifter
  • Skolverket och Skolinspektionen får i uppdrag att minska överdokumentationen i skolan
    Källa: SOU 2018:17/TT

ur Lärarförbundets Magasin