Läs senare

Garanti bara för vissa

DebattLäsa-skriva-räkna-garantin missar de flerspråkiga eleverna, skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

13 feb 2017

Om debattören

Kristina Aldén

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Anna Kaya

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Utredningen om läsa-skriva-räkna-garantin som kom i höstas menar att garantin inte ställer några nya krav på lärarkompetens. Det är en slutsats som med all säkerhet inte kunnat dras om utredningen hade granskat lärares kompetens att möta behoven hos den fjärdedel av eleverna som inte har svenska som sitt modersmål.

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ifrågasätter därför starkt om garantin kan komma att stödja denna stora elevgrupp.

Vi möter många lärare, speciallärare och special­pedagoger som vittnar om ­problemen med att kartlägga och analysera flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematiksvårigheter och att bedöma språkutveckling på ett andraspråk. Frågor som rör flerspråkiga elever lyser nämligen ofta med sin frånvaro i lärar- och special­lärarutbildningarna, trots att det är avgörande att lärare kan skilja på vanlig andraspråksutveckling och specialpedagogiska behov.

Illustration: Maria Raymondsdotter

Många lärare vittnar om att tester, verktyg och kunskap om metoder och arbetsformer saknas och att de specialpedagogiska resurserna inte alltid räcker till.

Det råder en alarmerande brist på modersmåls­lärare och lärare i svenska som andraspråk, två yrkesgrupper med avgörande kompetens för att rätt åtgärder ska sättas in. Vidare saknas ofta tillräckliga förutsättningar för samverkan och samarbete mellan kolleger.

För flerspråkiga elever kan samverkan med modersmålslärare vara helt avgörande eftersom kartläggning ofta behöver genomföras på fler språk än svenska.

Som om detta inte vore nog har dessutom en majoritet av svensklärarna i årskurs F—3 fått automatisk behörighet i svenska som andraspråk utan utbildning i andraspråksutveckling och läs- och skrivinlärning på ett andraspråk.

Sammantaget leder detta till att alltför få lärare har den kompetens som krävs för att flerspråkiga elevers behov av stöd ska upptäckas tidigt och för att adekvata stödåtgärder ska kunna sättas in.

För att åtgärdsgarantin ska ge effekt menar vi därför att följande förutsättningar behöver säkerställas:

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

  • Kartläggning och analys samt val av stödåtgärder gällande flerspråkiga elever ska utföras av utbildade och behöriga lärare i svenska som andraspråk i samråd med modersmålslärare och personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Förutsättningar i form av tid och möjligheter för samarbete mellan olika lärargrupper ska finnas.
  • Kompetensen ska stärkas hos verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger gällande flerspråkiga elevers språkutveckling samt läs-, skriv- och matematikinlärning på ett andraspråk.
  • Innehållet i lärarutbildningarna ska anpassas så blivande lärare får tillräckliga kunskaper även gällande flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematikutveckling.
  • Innehållet i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna ska omfatta kunskaper och verktyg för att upptäcka, kartlägga och analysera flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematiksvårigheter samt kunskaper om adekvata stödåtgärder för dessa elever.

Att fortsätta blunda för den stora bristen på kompetens gällande flerspråkiga elevers lärande innebär en tandlös garanti för denna elevgrupp. Det innebär ett svek mot de flerspråkiga eleverna, men det är också ett svek mot den grundläggande idén om en likvärdig skola.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin