Läs senare

Ge grundläromedel till alla elever i alla klassrum

DebattLäromedel är en del av skolans infrastruktur. Regeringen måste därför säkra att alla lärare och elever får de läromedel de behöver. Inför miniminivåer som kommuner och friskolor ska leva upp till, skriver Rickard Vinde, vd i Svenska Läromedel.

Om debattören

Rickard Vinde

vd Svenska Läromedel

Skolkommissionen slår fast att undervisning är skolans kärnuppgift. Men vi vet att lärare inte bara ska undervisa hela klassen utan också individualisera för varje elev, om alla ska kunna nå så höga kunskapsresultat som möjligt.

För att det ska gå måste skolan vara decentraliserad och lärare kunna vara professionella. Men skolan får inte bli så decentraliserad att eleverna inte har likvärdiga möjligheter att lära. Så har det blivit och Skolkommissionen konstaterar också att skolan har allvarliga systembrister.

Kommissionen menar att det förekommer allvarliga och/eller långvariga brister på bland annat ändamålsenliga läromedel och att varje klassrum måste ha miniminivåer av olika resursfaktorer.

Illustration: Colourbox

Men i Sverige får lärare och elever ofta klara sig med stenciler, gamla läromedel eller en klassuppsättning som lånas runt. En allt för långt driven decentralisering har gjort att huvudmän och skolor har försummat förutsättningar och likvärdighet. Denna brist måste åtgärdas om skolsystemet ska stärkas och fungera bättre och, som Skolkommissionen vill, ge lärare avlastning och stöd.

Vi kan jämföra med våra grannländer. Danmark subventionerade läromedel med 50 procent i sin digitala satsning.  Finland ger lärare och elever god tillgång till lärarhandledningar och läromedel. Norge har stärkt läromedelsbegreppet i styrdokumenten.

Forskningen har visat på läromedlens betydelse och boken ”Skola på vetenskaplig grund” (av Ryve, Hemmi och Kornhall 2016) innehåller ett kapitel med rubriken ”Läromedel är en del av lärares infrastruktur”.

Det behövs en sådan infrastruktur.

I Sverige får lärare och elever ofta klara sig med stenciler, gamla läromedel eller en klassuppsättning som lånas runt.

Läromedel är en gemensam grund för alla elever att utgå ifrån och de ger sammanhang och progression i kunskapsutvecklingen, något som behövs än mer med den oändlighet av mer eller mindre god information som finns i dag.

Grundläromedlen ger lärare verktyg för att planera och undervisa under hela läsåret. Varje sida och skärmbild är noggrant uppbyggd med texter, bilder, illustrationer, film och ljud till en helhet som stimulerar eleverna till den aktivitet som bland annat bedömningsforskaren Dylan Wiliam menar är så viktig.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Med läromedel som följer läroplanen kan läraren förstärka mötet med varje elev. Digitala läromedel med lärarhandledning och alla lärkomponenter samlade ger nya möjligheter till tidsbesparing och individualisering.

Det borde vara självklart med kvalitetssäkrade läromedel även i Sverige. Svenska Läromedel har därför föreslagit regeringen att läromedelsbegreppet stärks i skollagen, att lärare och elever får rätt till grundläromedel och att miniminivåer införs för huvudmännen.

Vi vill också att undervisning åter ska bli lärares kärnuppgift. För att det ska bli möjligt måste det finnas en infrastruktur som stärker deras förmåga att vara professionella och individualisera för varje elev. Läromedel är en del av den infrastrukturen.

ur Lärarförbundets Magasin