Läs senare

Ge stöd för det hållbara

Stat och kommun ger inte lärarna förutsättningar för att ­arbeta med hållbar utveckling. Det visar en ny undersökning.

06 Mar 2014

Bild: Marie Kassman

Skolorna har ett tydligt uppdrag att utbilda för hållbar utveckling. I den svenska läro­planen för grundskolan nämns begreppet hållbar utveckling ett stort antal gånger.

Det finns internationell enighet om att skolan har en nyckelroll att spela för att ge verktyg och kunskap till unga att ta sig an framtidens klimat- och ­miljöutmaningar. FN har utsett 2005—2014 till årtiondet för lärande för hållbar ut­veckling.

Naturskyddsföreningen har låtit genomföra en ­undersökning bland Sveriges kommuner som presenteras i rapporten »Hållbar utveckling i skolan — var god dröj«. ­Rapporten är en unik kunskapsöversikt över kommunernas arbete med att främja elevernas lärande för hållbar utveckling.

Resultatet är mycket oroande. Trots tydliga, nationella krav för undervisningen medger var fjärde kommun att de inte ger tillräckligt stöd till skolorna för att nå målen i hållbar utveckling.

Kommunerna pekar på be­hovet av kompetensutveckling, men enbart var femte kommun har särskilda medel till fortbildning för lärare i hållbar utveckling.

Vid sidan av rektors ansvar för att säkerställa kvaliteten i ­undervisningen uppger nio av tio kommuner att enskilda ­lärare har en viktig roll att spela för att målen om hållbar utveckling ska uppfyllas.

Lärarnas avgörande be­tydelse för undervisningen går naturligtvis inte att bortse ifrån. Undersökningen bekräftar samtidigt bilden av att elevernas möjlighet till god utbildning beror på lärarnas engagemang. De elever som har turen att undervisas av en »eldsjäl« som brinner för hållbar utveckling, ges bättre förutsättningar att få en relevant och heltäckande utbildning.

Vi är många organisationer som arbetar med att stötta skolor och lärare runt om i landet i arbetet med hållbar utveckling. Naturskydds­föreningen har tagit fram utbildningsmaterialet »Energifallet« och vi samarbetar med Malmö stad och Malmö högskola om en modellskola för lärande för hållbar utveckling på Nya Malmö Latin. Men det räcker inte.

Kommunerna, skolhuvud­männen, måste bli bättre på att fastställa mål och strategier som tydligt pekar ut ­riktningen för skolornas ­arbete med hållbar utveckling, något som sex av tio kommuner saknar.

Enbart fyra av tio kommuner har en särskild strategi för att utveckla och förbättra arbetet med hållbar utveckling i skolorna. Var fjärde kommun anser att de inte ger de egna grundskolorna tillräckligt stöd i arbetet med hållbar ut­veckling.

Nästan varannan kommun anser att även staten brister i ansvar och efterlyser rikt­linjer och uppföljning. Skolverket säger sig inte ha något specifikt uppdrag att främja lärande för hållbar utveckling och Skolinspektionen följer inte upp hållbarhets­arbetet.

Lärarnas ovärderliga insatser måste framhållas. Men staten och kommunerna kan inte lägga över skolans hela ansvar för hållbar utveckling på enskilda medarbetare.

Fina ord i läroplanen väger lätt om politisk vilja och resurser saknas.

ur Lärarförbundets Magasin