Läs senare

Ge studenter individuellt stöd

Funktionshindrade som läser på högskola behöver bättre hjälp, skriver Per Olof Larsson och Rebecca Ringberg.

03 Okt 2016

Att gå på en yrkes­inriktad univer­sitetsutbildning innebär en ut­maning för de flesta. Studenten ger sig in i det okända, vet inte hur undervisningen är upplagd eller om yrkesvalet är det rätta.  

För den som dessutom har ett funktionshinder innebär det ytterligare en utmaning och det behövs ofta extra stöd och hjälp utifrån typ av funktionshinder och svårighetsgrad.

Vår erfarenhet är dock att de flesta vill genomföra studierna utan att poängtera sina ­eventuella svårigheter. Studenterna försöker klara sig med litet stöd efter bästa förmåga. Det blir en balansgång mellan att bli sedd som den student man är, samtidigt som man vill ha förståelse för sin diagnos utan att bli identifierad utifrån den.

Här ska lärarnas betydelse inte underskattas. Kurs­ansvariga, lärare och ­administrativ personal har olika förhållningssätt utifrån ambition, intresse, kunskaper och erfarenheter. En lärare kan vara inkompetent och kränkande. Men en kurs­ansvarig lärare kan också ge erkännande och uppmuntran och förmedla en känsla av att det går att påverka och för­ändra världen även för den som har läs- och skriv­svårigheter.

Vi har mött lärare som ser bortom funktionshindret, som ser det som helt naturligt att studera med en neurologisk skada. Studenten behöver inte förklara sig, uppleva sig vara till besvär eller skilja ut sig från de övriga studenterna.

Studievägledarna har också en avgörande betydelse. En studievägledare som ska möta studenter med funktions­hinder behöver ingående ­kunskap i ämnet.  

Hela tiden måste studievägledare, handledare, lärare och studenter tillsammans hitta individuella lösningar på de problem som uppstår. Men universiteten har ofta standardlösningar på hur hjälpen ska ges.

En lösning som gör det möjligt för fler studenter med funktionshinder att studera vid universitet och högskolor är att det finns tillgång till ett personligt samtalsstöd. En person med kunnande och erfarenhet som studenten kan diskutera utmaningar och problem med.

ur Lärarförbundets Magasin