Läs senare

”Genom den här modellen vill vi sprida goda exempel”

SkolbetygHallå där Kjell Gyllenswärd, utredare på Skolinspektionen, som under nio år som skolinspektör nog aldrig besökt en bättre skola än Visättraskolan (F-6) i Huddinge kommun.

av Sten Feldreich
08 feb 2019
08 feb 2019
Kjell Gyllenswärd, skolinspektör. Foto: Skolinspektionen.

Du gav skolan högsta betyg inom alla bedömningsområden vid er kvalitetsgranskning. Hur vanligt är det?

– Det är väldigt ovanligt och då har jag erfarenhet av att ha besökt omkring 300 skolor under de senaste nio åren. I granskningen av Visättraskolan använde vi Skolinspektionens nya granskningsprocess som kallas regelbunden kvalitetsgranskning. Hittills har Skolinspektionen fattat 121 beslut i regelbunden kvalitetsgranskning och endast fyra av dessa har fått bedömningen ”I hög utsträckning” på alla fyra områden.

Vad är det ni bedömer?

– Hur väl skolan lever upp till uppställda kvalitetskrav inom fyra områden: Rektorns ledarskap, undervisning, bedömning och betygssättning samt trygghet och studiero. Vart och ett av de fyra bedömningsområdena rymmer sedan flera delar som metodiskt gås igenom. Den nya granskningsmodellen använder vi i skolor som bedöms nå upp till lagens krav men som vi kanske kan hjälpa att ytterligare utveckla sina kvaliteter.

– Poängen är inte att kora en vinnare, syftet är att hjälpa skolor att ge eleverna en bra utbildning i en trygg miljö. Genom den här modellen vill vi också sprida goda exempel till andra skolor och skolhuvudmän.

Vilka omdömen delar ni ut?

– Vi har en tregradig bedömningsskala utifrån att kvaliteten bedöms uppnådd ”i hög utsträckning”, ”i flera delar” eller i ”låg utsträckning”.

Hur vet ni att ni är rättvisa?

– Det är varken dagsformen på skolan eller på oss inspektörer som avgör hur omdömet blir. Utvärderingen bygger på ett systematiskt faktainsamlande; intervjuer med personal och elever samt observationer av olika lektioner.

Hur lång tid tar en kvalitetsgranskning?

– Totalt cirka fem till åtta veckor, från besök till färdigt beslut, och innehåller två till fyra dagars besök i skolan. Vi inspektörer arbetar i par om två. Efter faktainsamlande och skolbesök tar analys- och utvärderingsarbetet vid. Det mynnar ut i ett beslut för skolan som vi sedan följer upp efter ett antal månader.

Läs också: Lärarnas tidnings reportage från Visättraskolan (november 2017)

ur Lärarförbundets Magasin