Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Glöm inte barnen i trafiken

Skolan spelar en viktig roll i arbetet för ökad säkerhet
i trafiken. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.

24 aug 2011

Tusentals barn i Sverige drabbas varje år av trafikolyckor. Även om många barn inte själva skadas fysiskt så drabbas de av att syskon, föräldrar och närstående har skadats. Vi måste därför se på barnen och deras utsatthet på ett nytt sätt i det nationella trafiksäkerhetsarbetet.

Barns utsatthet och barnskador i trafiken är ett välkänt folkhälsoproblem. I en rapport från Världshälsoorganisationen WHO som utkom för något år sedan konstaterades att över 1 000 barn och unga under 25 år dödas i trafiken — varje dag.

Sedan år 2006 har 11 barn dödats i vägtrafiken i Sverige. 123 barn har skadats svårt och ett antal barn ådragit sig lindriga personskador i samband med trafikolyckor.

I en ny rapport, Stöd till skolans arbete med trafik, 2010, har Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket, Polisen och NTF tillsammans bildat en grupp för att stödja skolan i att utveckla arbetet med trafikfrågor med betoning på lärande och en hållbar utveckling. En av utgångspunkterna i ett sådant arbete måste vara barnkonventionen.

Skolbarn kan vara med och påverka trafiksäkerheten och tryggheten lokalt. Detta förändringsarbete måste stimuleras mer ute på skolorna samtidigt som andra samverkanspartner, som exempelvis polisen, måste bli mer synlig i skolan.

Den 1 juli 2011 började den nya läroplanen att gälla för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Där blir det särskilt tydligt att varje rektor har ansvar för att eleverna ges undervisning i ämnet trafik. Detta blir ett utomordentligt bra tillfälle för skolan att arbeta mer förebyggande med barnsäkerhet än tidigare.

I skolan finns också de barn som tidigare skadats i trafiken, har ett drabbat syskon eller förälder från en trafikolycka. Deras erfarenheter är viktiga att lyssna till och framför allt lära sig någonting av.

Om lärarna tar vara på barnens erfarenheter och tankar om säkerhet och trygghet finns det goda möjligheter för att barnen får ökade kunskaper om trafiksäkerhet. Barnperspektivet kommer därmed att förstärkas på ett positivt sätt. 

ur Lärarförbundets Magasin