Läs senare

Gun Hägerfelth: Andraspråkselever och naturkunskap

Elever med svenska som andraspråk kan inte betraktas som en enhetlig grupp. Istället skiljer sig deras språkliga beteenden åt på ett likartat sätt som elevers med svenska som förstaspråk.

29 Mar 2004

Det är en av de iakttagelser som Gun Hägerfelth gör i sin forskning om hur elever med svenska som andraspråk använder språket och ämnesspråket i naturkunskap.

Hon har studerat två mångkulturella gymnasieklasser. Bland annat har hon gjort observationsanteckningar under lektioner i naturkunskap, spelat in elevsamtal när de löser uppgifter i par och grupp, spelat in lärarledda klassrumssamtal, gjort intervjuer och språkdiagnoser. Elevsamtalen har stått i centrum för hennes analyser.

En annan viktig iakttagelse i Gun Hägerfelths avhandling är att elevernas socioekonomiska bakgrund har större betydelse för deras framgång i skolan än om svenskan är modersmål eller ej.

Hennes slutsats är att utformningen av skolans läromiljöer är viktig för de här eleverna.
Tydlig struktur, tydliga instruktioner och möjligheter till varierat språkbruk hör till det som gynnar andraspråkselevernas språkanvändning.

För att utveckla ämnesspråk behöver eleverna använda ämnesrelevant språk både muntligt och skriftligt. De behöver både tala, läsa, skriva och lyssna men också uttrycka sig genom bilder, tabeller, diagram etc., speciellt i naturvetenskapliga ämnen.

För elever med svenska som andraspråk är det också önskvärt att de erbjuds många tillfällen att arbeta tillsammans med elever med svenska som förstaspråk, gärna i par eller mindre grupper, konstaterar Gun Hägerfelth.

Titel: Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum – en studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk.

Disputation: 2 april 2004. Lärarutbildningen, Malmö Högskola

Kontakt: Gun Hägerfelth tel: 040-665 81 49, gun.hagerfelth@lut.mah.se

ur Lärarförbundets Magasin