Läs senare

Haddad kräver att lärares befogenheter tydliggörs

KränkningarDet är orimligt att BEO och Skolinspektionen kan landa i olika slutsatser när det gäller anmälningar om kränkningar av elever, menar Roger Haddad (L) som är vice ordförande i utbildningsutskottet. På fredag debatterar han frågan i riksdagen med utbildningsminister Anna Ekström.

av Kristian Lönner
12 feb 2019
12 feb 2019

Frågan handlar om var gränsen går för när en lärares tillrättavisning av en elev blir en kränkning. Sydsvenskan har uppmärksammat ett fall där en lärare anmäldes för att ha föst en elev ur klassrummet för att skapa lugn och ro på lektionen.

Roger Haddad (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Händelsen anmäldes av elevens pappa. Skolinspektionen startade en undersökning för att utreda om fallet skulle tas vidare till Lärarnas ansvarsnämnd men valde att lägga ner ärendet. Även polisen utredde om något brott begåtts. Även där blev läraren friad.

Men Barn- och elevombudet (BEO), som också ligger under Skolinspektionen, menade att eleven utsatts för en kränkning och utdömde ett skadestånd på 15 000 kronor som skolans huvudman ska betala till eleven.

Roger Haddad (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, har ställt en interpellation till utbildningsminister Anna Ekström (S) där han tar upp det, enligt honom, orimliga i att BEO och Skolinspektionen kommer till olika slutsatser.

– Vi kan inte ha en skollag som säger att läraren ska skapa arbetsro i klassrummet och samtidigt ha myndigheter som BEO som kritiserar lärare som gör just det. När läraren gör rätt enligt skollagen måste vi se till att vi har ett regelverk som stöder det fullt ut, säger Roger Haddad.

Skolinspektionens chefsjurist Christina Ridderman Karlsson menar dock att det inte är något märkligt med att BEO och Skolinspektionen kommer fram till olika resultat. Orsaken är att BEO fokuserar på huvudmannens ansvar medan Skolinspektionen ska ta ställning till om läraren ska anmälas till Lärarnas ansvarsnämnd.

– Det är två olika system som riktar sig mot två olika mottagare. Lärarnas ansvarsnämnd bedömer om läraren är mindre lämplig att bedriva undervisning. Det är väldigt höga krav på ett styrkt händelseförlopp och en viss allvarlighetsgrad när det gäller ärenden om lärarlegitimation, säger Christina Ridderman Karlsson.

Hon betonar att Skolinspektionen följer praxis från beslut i Lärarnas ansvarsnämnd. Handlar det om en engångsföreteelse av mindre allvarlig art och om rektorn intygar att läraren är lämplig att undervisa talar det för att Skolinspektionen inte lämnar ärendet vidare till Lärarnas ansvarsnämnd.

BEO gör däremot bara en bedömning av om den anmälda händelsen är att betrakta som en kränkning av eleven och det är skolans huvudman som får stå till svars.

– Det finns ett absolut förbud för en huvudman och personal mot att utsätta elever för kränkande behandling. Helhetsansvaret ligger på huvudmannen som ska se till att lärarna har kompetens, stöd och resurser för hur man agerar i skolan, säger Christina Ridderman Karlsson.

Enligt Sydsvenskans artikel kände läraren sig pressad att sluta på skolan efter att BEO utdömt skadestånd till eleven.

– Det finns ingen sådan koppling för oss mellan ett beslut från BEO och en huvudmans agerande mot en enskild lärare, utan det är något som ligger under arbetsrättslig lagstiftning, säger Christina Ridderman Karlsson.

Roger Haddads interpellation till Anna Ekström debatteras i riksdagen på fredag.

ur Lärarförbundets Magasin