Läs senare

I Sundsvall hotas sex skolor av nedläggning

BudgetsveketFem eller sex skolor stängs, andra utökas. I Sundsvall ska omstrukturering spara omkring 30 miljoner kronor. Men Roy Resare, rektor på Bergsåkers skola, är tveksam till om det verkligen kommer ha den effekten.

07 nov 2019
”KLARAR NÄTT OCH JÄMNT MINIMINIVÅN”. I Sundsvall kan sex skolor stängas när kommunen ska spara in 30 miljoner. FOTO: Therése Ny

Bergsåkers skola ligger i utkanten av stan, och har 673 elever i årskurs 3-9. I det sparförslag som nu presenterats ska skolan utökas med årskurs 1-2, från närliggande Österro skola, som stängs.

– Men vi har redan fullt i klassrummen, så de eleverna får till en början vara kvar i sina gamla lokaler. Över lag kommer omstruktureringen i sig att kosta, eftersom man måste bygga om och bygga ut ett antal ställen.

Roy Resare har varit rektor på olika Sundsvallsskolor i tio år. Han tycker att den största förändringen under den tiden är skollagen från 2010, eftersom den ger så tydligt ansvar till de enskilda rektorerna.

Det är jättevanligt att man mitt under pågående termin får ta emot elever med stora behov.

– Den ställer ju helt andra krav än tidigare när det gäller att fördela resurserna, driva det pedagogiska ledarskapet, utveckla undervisning och stödfunktioner och så vidare.

Men han har också märkt av allt stramare ekonomiska villkor.

– I dag är de ekonomiska ramarna så snålt tilltagna för oss kommunala skolor att vi nätt och jämnt klarar miniminivån när det gäller undervisning och timplan. Enda chansen att klara det är att ha 30–32 elever  i varje klass.

Roy Resare har samma erfarenhet som många av skolledarna i skolledarenkäten, att han som rektor varit tvungen att ta emot elever som det inte finns bra förutsättningar att ta hand om.

– Det är jättevanligt att man mitt under pågående termin får ta emot elever med stora behov. Det kan ju handla om allt från att de inte kan ett ord svenska till psykiska diagnoser, utan att skolan får ett enda öre extra för det.

Många skolledare är oroade över att det särskilda stödet för elever med svårigheter har minskat de senaste åren, utifrån tanken att detta stöd ska ges av läraren inom ramen för så kallade ”extra anpassningar”.

– Ja, jag tycker det snedvrider verksamheten. Vi är ju en skola och kan inte bedriva omfattande omsorgsverksamhet som lärarna inte är utbildade för. Det blir en väldig apparat kring vissa elever som stjäl tid från undervisningen.

Roy Resare, rektor på Bergsåkers skola i Sundsvall.

Samtidigt har han förståelse för att något måste göras, utifrån att kommunen står med många halvfulla skollokaler. Det beror bland annat på att lite drygt var fjärde grundskoleelev (26 procent) i kommunen valt att gå i en fristående skola.

– Sen handlar det ju om generationsväxlingar och att folk flyttar.

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall dras med ett underskott på cirka 60 miljoner kronor. I våras tillsatte så nämnden en översyn, som visade att ett flertal skolor i Sundsvall har färre än 175 elever, vilket är den nedre gräns som kommunen satt då det gäller elevantal (med undantaget för de skolor som pekas ut i kommunens landsbygdsprogram).

Översynen har legat till grund för det förslag som nu är ute på remiss och som innebär att ett antal skolor slås ihop (med följd att fem skolor stängs), samt att tre nya högstadieskolor skapas. Det hela ska, enligt Sundsvalls tidning, ge en besparing på omkring 30 miljoner kronor per år. Planen är att förslaget ska behandlas i nämnden i december. Eventuella skolnedläggningsbeslut tas av kommunfullmäktige i början av nästa år.

Men Roy Resare är inte uppgiven.

– Sånt här brukar ju gå i vågor och jag tycker man ska se möjligheter i stället för att haka upp sig på problemen. Men visst: Spetsar man till det lite måste vi få bättre fokus på själva undervisningen om vi ska kunna lyfta resultaten.


Sämre ekonomi i fyra av fem kommuner

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin