Läs senare

Hedencrona, Ewa & Kós-Dienes, Dora: Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola

Studentlitteratur

02 Dec 2003

Sverige är ett mångkulturellt land och kommer att så förbli. Men vad är det då som är så anmärkningsvärt med blandningen av många kulturer att den påtalas ständigt och jämt? Globalt sett har människor alltid förflyttat sig, en del temporärt, andra för gott. Vi människor har sedan urminnes tider levt i språkligt, kulturellt och etniskt blandade samhällen och kulturer.
  Svaret för Sveriges del står säkert att finna i det faktum att vårt nordliga lilla land på grund av sitt geografiska läge har varit och långt in i det 20:e århundradet förblivit relativt homogent. Detta sagt trots att det inom Sveriges gränser funnits språkliga och etniska minoriteter som samer, romer och judar under ett varierande antal århundraden. Dessa minoriteter har dock varit mycket små och också mer eller mindre medvetet marginaliserade av majoritetssamhället.
  Under 1900-talet och i synnerhet under dess andra hälft har Sverige märkt av att den mänskliga mobiliteten ökat jorden runt. Effekten av denna rörlighet har märkts i förskolor och skolor och där påverkat verksamheten exempelvis genom att personalens kommunikation med barn och föräldrar ställer andra krav nu för tiden.
  I allt detta får vi dock inte glömma att vardagen för många innehåller lyckade möten över kulturoch språkgränser. Dessa väcker dock oftast ett minimalt intresse och vi noterar dem sällan. De ofta upplevda och uppmärksammade problemen inom förskola och skola har föranlett förlaget Studentlitteratur att ge ut en bok med titeln ”Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola”. Boken innehåller 15 fallbeskrivningar. Vardera av dessa beskriver ett problemfyllt tvärkulturellt möte, som upplevts av pedagoger inom alla skolformer från förskola till gymnasium.
  
Fallbeskrivningarna tar sin utgångspunkt i erfarenheter som pedagoger i så kallade invandrartäta områden gjort. De erfarenheter som används som exempel i boken är sådana som upplevts problematiska på grund av kulturskillnader, eftersom liknande svårigheter inte brukar uppstå i möten med ”svenska” barn och föräldrar.
  Till varje praktikfall presenteras frågeställningar om vad som gått fel i mötet, olika förklaringsalternativ att diskutera, allmänna diskussionsfrågor kring fallet samt slutligen kommentarer och möjliga förklaringar till att mötet blivit som det blivit.
  Läsaren får utöver fallbeskrivningarna ta del av teorier som kan förklara uppkomsten av problem i möten mellan personer från olika kulturer. Orsakerna kan bland annat förklaras av språkets centrala roll i förskola och skola, den rådande kunskapssynen samt organisationen av verksamheterna.
  En förklaring till ett säkerligen vanligt problem i kommunikationen mellan personal och föräldrar/barn är lärares och för all del en majoritet av Sveriges vuxnas sätt att formulera olika krav eller önskemål på ett indirekt sätt. ”Det skulle vara bra om ni läste till och med sidan 38 i morgon” eller ”Skulle du inte kunna gå och köpa två liter mjölk?” För att rätt kunna tolka sådana yttranden krävs mycket stor kunskap om svenska kommunikativa regler, något som en nybörjare i svenska inte lär sig i brådrasket utan först efter mycket lång tids användande av språket.
  Det är min fasta övertygelse att denna bok kommer att vara mycket användbar inom exempelvis studiecirklar, men även vid andra former av fortbildning som berör området interkulturalitet.

UNO KÄLLTÉN

ur Lärarförbundets Magasin