Läs senare

Ifrågasatt kvalitet på många ämneslärarutbildningar

lärarutbildningarMer än hälften av landets ämneslärarutbildningar i svenska och matematik håller inte måttet.
En anledning är att även universiteten och högskolorna har lärarbrist.
– Jag är inte förvånad. Det satsas för lite på lärarutbildningarna, både i resurser och i förutsättningar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

19 feb 2020
Ifrågasatt kvalitet på många ämneslärarutbildningar
Hälften av lärarutbildningarna i de stora ämnena svenska och matematik visar brister. På Uppsala universitet får alla sina tre ämneslärarutbildningar betyget ifrågasatta. Foto: David Castor och Unsplash

Totalt 103 ämneslärarutbildningar vid 27 av landets universitet och högskolor har ingått i en stor kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) låtit göra. Resultatet: 59 av utbildningarna får omdömet hög kvalitet medan 44 får omdömet ifrågasatt kvalitet.

De 44 är inte utdömda men har, enkelt uttryckt, fått varningsflagg och lärosätena måste åtgärda bristerna inom ett år.

– Det rör sig om olika brister men det finns några gemensamma nämnare, och det är att de som arbetar i utbildningarna behöver vara fler eller ha mer tid i utbildningen. Det behövs fler med kompetens i utbildningsvetenskap, didaktik och ämnesdidaktik, säger Emma Wimmerstedt, senior utredare vid UKÄ.

Behov av samarbete

Det råder med andra ord lärarbrist på lärarutbildningarna.

– Inom vissa områden skulle det behövas fler kompetenser, ja. Men på vissa lärosäten finns mycket kompetens, så man skulle behöva etablera fler samarbeten lärosäten emellan, säger Emma Wimmerstedt.

TT: Hur allvarliga är bristerna?
– Det varierar, men där kompetensbristerna finns har man svårare att nå målen om vad en lärare förväntas kunna när den är färdigutbildad. En fjärdedel av lärosätena uppfyller till exempel inte målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder kopplat till yrkesutövningen.

Många studenter

UKÄ:s granskning omfattar ämneslärarutbildningar i sju ämnen. Utbildningarna i två stora ämnen, matematik och svenska, visar sämst resultat med mer än hälften som brister.

– Vi ser ju att det är matematik och svenska som har de största utmaningarna, det är ett tydligt resultat av utvärderingarna. Det är stora utbildningar så naturligtvis är det många studenter som påverkas av att utbildningarna blir ifrågasatta, säger Emma Wimmerstedt.

TT: Varför har just lärarutbildningarna i matematik och svenska problem?
– Det handlar återigen om kompetensen i framför allt ämnesdidaktik. Många lärosäten efterfrågar den kompetensen till sina utbildningar, säger Emma Wimmerstedt och syftar på disputerade lärare.

De övriga ämneslärarutbildningarna som granskats berör ämnena samhällskunskap, idrott och hälsa, musik, bild och dans.

Nystartade

Sett till de olika lärosätena skiftar resultaten. Högskolan Kristianstad får alla sina fem ämneslärarutbildningar ifrågasatta och Uppsala universitet får samtliga sina tre utbildningar ifrågasatta.

– Vad gäller Kristianstad så har de nyligen startat sina utbildningar i egen regi och arbetar med att utveckla dem. För flera av universiteten kan det handla om att olika delar av lärosätet ska samarbeta, och det kan vara en utmaning att skapa en sammanhållen utbildning, säger Emma Wimmerstedt.

Universitetskanslersämbetet har tidigare granskat förskollärar- och grundlärarutbildningar. Av totalt 67 utbildningar fick 32 omdömet ifrågasatt kvalitet medan 35 bedömdes ha hög kvalitet.

– Att bara lite mer än hälften får godkänt är såklart under all kritik. Sveriges ambitioner måste vara högre än så här, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fotnot: Didaktik är läran om undervisning.

Fakta: Resultaten

Totalt 103 ämneslärarutbildningar i sju ämnen vid 27 universitet och högskolor har utvärderats.
Två omdömen ges: Hög kvalitet och ifrågasatt kvalitet

ÄmneTotalt antal utbildningarvarav med hög kvalitetvarav med ifrågasatt kvalitet
Svenska281315
Matematik22913
Samhällskunskap22166
Idrott och hälsa1064
Bild1082
Musik862
Dans312
Summa1035944

Källa: UKÄ

Fakta: Så har granskningen gjorts

UKÄ:s utvärderingar omfattar ämneslärarutbildningar i sju ämnen: bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska.
Såväl ämneslärarutbildningar för årskurs 7-9 som för gymnasieskolan ingår.
   Ett stort antal ämneslärarutbildningar, i exempelvis moderna språk, fysik, kemi och biologi, omfattas inte av granskningen.
   UKÄ:s utbildningsutvärderingar har genomförts av en stor bedömargrupp.
   Grupperna består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter, totalt 67 personer.
   Bedömningarna baseras på självvärderingar som respektive lärosäte lämnat in till UKÄ, studenternas examensarbeten från det senaste året, intervjuer med lärosätesrepresentanter och studenter, samt statistik över avhopp från respektive utbildning.
   Källa: UKÄ

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin