Läs senare

In med sex- och samtycke i läroplanen

DebattErsätt sex- och samlevnadsundervisningen med en undervisning i sex och samtycke. För in samtycket som centralt begrepp och kunskapskrav i flera ämnen – från biologi till religion, skriver företrädare för den ideella föreningen Fatta.

Om debattörerna

Elin Sundin, ordförande, Fatta

 

 

 

Emma Thimgren, aktivist, Fatta

 

 

 

Elin Herlitz, aktivist, Fatta

Drygt ett år efter #metoo-uppropet råder nya regler i Sverige om vad vi får och inte får göra i sexuella relationer. Sedan 1 juli i år kräver svensk lag att sex ska bygga på frivillighet.

De nya reglerna är ett grundläggande steg i kampen mot sexualbrott och för ett mer jämställt samhälle. Reglerna för med sig nya synsätt som i grunden förändrar hur vi som individer bör förhålla oss till varandra för att respektera vår egen och andras sexuella bestämmanderätt.

Bild: Colourbox

Men även om en annan lag gäller, kan vi inte säga att det nu även råder en norm i samhället om att sex alltid ska bygga på frivillighet. En samtyckeskultur innebär ett förhållningssätt som genomsyras av ömsesidighet, respekt och där frivillighet utgör grunden för alla mellanmänskliga relationer.

Vi inom rörelsen Fatta anser att den viktigaste delen i arbetet kvarstår, nämligen att se till att alla människor tar ansvar för att alla parter i en sexuell akt har gett ett klart ”ja” i ord eller handling.

Ett första steg för att garantera att den nya lagstiftningen får genomslag är att utbildningsväsendet får en central plats i att sprida kunskap till elever, lärare och skolledare – så att de kan upprätthålla samtyckeskulturen i skolorna.

Tidigare under hösten lämnade Fatta ett förslag till Skolverket om ändringar i läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Vi föreslår där att sex- och samtyckesundervisning ges en central plats i läroplanerna så att elever får kunskap och verktyg för att tolka och respektera sina egna och andras kroppar och signaler.

Samtycke bör förekomma både som centralt begrepp och kunskapskrav i flera ämnen. Det är inte bara en del av biologins sexualundervisning utan också en viktig del av samhällskunskapen.

Exempel på ämnen där samtycke har en plats är gymnastik, historia, psykologi och religion.

Andra exempel på ämnen där samtycke har en plats är gymnastik (att utforska och tolka sitt egna och andras kroppsspråk), historia (hur har människors sexuella rättigheter sett ut genom tiderna?), psykologi (ska man agera på sin egen vilja eller lyssna efter andra parters samtycke?) och religion (hur påverkar och definierar religioner människors sexualitet och normer?).

Eftersom unga människor i hög utsträckning använder sig av internet, där sexuella kränkningar är vanligt förekommande, måste vi också se till att eleverna får kunskap om vad digitalt samtycke innebär, inte minst ur ett straffrättsligt perspektiv.

Samtyckeskulturen får inte utelämnas till enskilda insatser utan måste förankras systematiskt om Sverige ska fortsätta vara ett samhälle genomsyrat av jämställdhet. En sex- och samtyckesundervisning för alla elever och en uppdaterad utbildning för lärare och skolledare är ett första nödvändigt steg mot ett samhälle där allas sexuella integritet respekteras.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin