Läs senare

Jan Björklund sågar förslag om att elever ska få överklaga betyg

Utbildningsminister Jan Björklund sågar betygsutredningens förslag om att elever ska kunna överklaga sina betyg. Nackdelarna är större än fördelarna, anser han.


12 jan 2011

Uppdaterad version.

Alla elever ska få rättvisa betyg. Eftersom det inte alltid sker och för att öka rättssäkerheten bör betyg kunna omprövas. Det föreslår regeringens utredare Leif Davidsson i betänkandet ”Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg” som överlämnades till regeringen i dag onsdag.

Men utbildningsminister Jan Björklund tycker inte att förslaget är bra. Det han framför allt vänder sig mot är det krav på dokumentation som följer med förslaget. Utredningen föreslår att skollagen skärps så att läraren har en skyldighet att dokumentera elevernas kunskaper som har betydelse för betygssättningen. Dokumentationen ska till exempel bestå av elevens provresultat eller andra prestationer och av lärarens egna anteckningar om de kunskaper som eleven visat upp.

– Jag ser en fara i att det leder till en kraftig byråkratisering av läraryrket. Ska en högstadielärare med ett par hundra elever dokumentera varje elevs kunskaper på ett sådant sätt så att någon annan kan kunna tolka det ett år senare, ja då kräver det en omfattande dokumentation. Jag vill att lärarna ägnar den tiden åt undervisning i stället, säger Jan Björklund.

Jan Björklund ser fler nackdelar med förslaget. Han menar också att det finns en stor risk att det blir för stort fokus vid de skriftliga provresultaten.

– Nationella prov och lärarnas egna prov, det är det som finns sparat och då är det är ju väldigt lätt att det blir det som blir underlaget när någon annan ska göra en omprövning. Om man ska kunna väga upp det med annan dokumentation så måste den vara ganska omfattande, säger Jan Björklund.

Även Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är kritisk till utredningens förslag. Hon varnar också för kravet på mer dokumentation.

– Det kommer att ta ytterligare tid från lärarnas egentliga uppdrag, att undervisa. Dessutom finns en risk att det bara prövas med prov som grund och då får vi en väldigt smal bedömningsgrund. Och möjligheten att ändra uppenbart felaktiga betyg finns ju redan i den nya skollagen, säger Eva-Lis Sirén.

För att kunna ompröva ett betyg måste det finnas särskilda skäl och sådana saknas i utredningen, menar Eva-Lis Sirén. Vilka de särskilda skälen skulle kunna vara vill hon inte gå in på i dag.

– Det här förslaget behöver utredas ytterligare, då man bland annat tittar på vilka särskilda skäl det kan bli fråga om. Dessutom måste det göras en ordentlig konsekvensanalys, säger hon.

Att sätta betyg är en myndighetsutövning och vikten av att de är rättssäkra poängteras av både Jan Björklund och Eva-Lis Sirén.

– Grundprincipen är att man ska kunna överklaga ett myndighetsbeslut men det finns undantag. Här måste man titta på vilka konsekvenser det får, säger Jan Björklund.

Eva-Lis Sirén menar att en av grunderna för likvärdiga betyg är att lärarna får tid att gemensamt diskutera betygssättningen inom ett ämne. Både på den egna skolan och skolor emellan.

– Kollegiala samtal är oerhört viktigt, men det har inte lärare tid för i dag, säger hon.

Hur mycket det skulle kosta att genomföra förslaget är osäkert eftersom det är svårt att beräkna hur många betyg som elever kommer att vilja ha omprövade. Utredningen uppskattar kostnaderna till 200-300 miljoner kronor per år. Till det kommer kostnaden för det merarbete som det innebär för lärarna med den ökade dokumentationen.

– Hade jag en kvarts miljard att lägga på skolan så menar jag att det finns andra saker att satsa på, säger Jan Björklund.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare sagt ja till en omprövning. Bland Allianspartierna är det hittills bara Centern och Kristdemokraterna som ställt sig positiva.

Förslaget skickas nu ut på remiss.

Förslaget i korthet

  • En elev ska kunna få ett betyg omprövat.
  • Betyg som kan omprövas är slutbetyget i högstadiet samt kursbetyg på gymnasiet.
  • Omprövningen ska gälla i samtliga skolformer.
  • Ett betyg kan inte sänkas efter omprövning.
  • En begäran om omprövning bör ske inom tre veckor efter att det skrivits in i betygskatalogen.
  • För att en omprövning ska kunna göras krävs att lärarna är skyldiga att dokumentera elevernas kunskaper och prestationer. Utredningen föreslår att kravet på dokumentation förtydligas i skollagen.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: