Läs senare

Jobba mer med arbetsmiljön

Höj tempot för att ge lärare en vettig arbetsmiljö. Den
uppmaningen riktar 18 lokalavdelningar till Lärarförbundet.

24 feb 2016

Den psykiska ohälsan hos lärare och skolledare fortsätter att öka. Vår upplevelse är att läget på många arbetsplatser nu är akut.

I samtliga skolformer möter vi fler och fler medlemmar som mår dåligt på grund av förutsättningarna i arbetet. Att hjälpa dem samt skapa en arbetsmiljö som är långsiktigt hållbar måste vara en av ­Lärarförbundets främsta uppgifter.

Vi upplever att förbundets ­arbete med arbetsmiljö har tappat fart och att fokus mer och mer hamnat på lön och yrkesfrågor. Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger hos oss som lokalavdelningar, det är vi som i olika samverkans­nivåer ska ställa krav på arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljö­ansvar. Här upp­lever vi dock behov av tydligare stöttning från förbundsstyrelsen i form av övergri­pande strategier för att minska arbetsbelastningen samt förslag på konkreta arbets­sätt.

Med anledning av detta har vi skrivit ett gemensamt medlemsförslag till förbundsstyrelsen. Vi föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett tydligare stöd för avdelningarna när det gäller arbetet med lärares arbetsbelastning och de höga sjuktalen på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Vi förslår även att förbundsstyrelsen inrättar ett ­referensorgan, med uppdrag likt det tidigare arbetsmiljö­rådet, för att samordna, stödja och utveckla arbetsmiljöarbetet.

Vi inväntar nu förbunds­styrelsens ställningstagande. Men oavsett det är det viktigt att vi avdelningar hjälps åt med att prioritera arbets­miljöarbetet och dela med oss av framgångsrika sätt att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för våra medlemmar.

De nya Arbetsmiljöföre­skrifterna (AFS:en) innebär skarpare verktyg för skyddsombud och huvudskyddsombud. Men inget i arbetsgivarnas tidigare agerande i arbetsmiljöfrågan pekar på att nya föreskrifter per automatik löser problemen med psykisk ohälsa.

Det krävs även att vi som fackförbund blir bättre på att använda arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och möjligheter till sanktioner för att ställa krav på arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar.

ur Lärarförbundets Magasin