Läs senare

Karin Lundén: Barn som far illa


Tillsammans misstänkte BVC-sjuksköterskor och barnomsorgspersonal att vart tionde barn for illa i sin hemmiljö. Men bara ett fåtal barn identifierades både av personal inom BVC och barnomsorg.

04 maj 2004

Det visar Karin Lundéns avhandling där hon behandlar frågor om hur många förskolebarn som personal vid BVC och barnomsorg misstänker far illa och vilka tecken på omsorgssvikt, det vill säga tecken på att barnen far illa, som personalen observerat hos barn.

I studien deltog BVC-sjuksköterskor och barnomsorgspersonal i tre stadsdelar med olika socio-ekonomisk struktur. I stadsdelarna fanns sammanlagt drygt 4 450 barn i åldern 0-6 år. BVC-sjuksköterskorna ansvarade för c:a 4 000 barn och barnomsorgspersonalen för c:a 1 500 barn.

Studien visar på stora skillnader både inom och mellan grupperna. Endast ett fåtal barn identifierades både av personal inom BVC och barnomsorg. Tecken på fysisk vanvård var vanligast förekommande följt av tecken på känslomässig otillgänglighet i föräldra-barn relationen d.v.s. psykologisk omsorgssvikt. Knappt vart fjärde barn anmäldes till Socialtjänsten i enlighet med den obligatoriska anmälningsskyldigheten. Drygt hälften av dessa utreddes.

Deltagarna i studien skilde sig också åt i hur de tolkade innehållet i den lagparagraf som reglerar anmälningsskyldigheten. Merparten av BVC-sjuksköterskorna och hälften av barnomsorgspersonalen använde en ’barnorienterad’ tolkning medan resterande personal inom barnomsorgen använde en mer ’föräldraorienterad’ tolkning.

Personal som arbetat kortare tid i yrket och på det aktuella daghemmet var bättre på att uppfatta omsorgssvikt än personal med längre erfarenhet.

Avhandlingens titel: Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Disputation: 14 maj 2004, psykologiska institutionen. Göteborgs universitet

Kontakt: Karin Lundén , tel. 0702-128331, e-post : Karin.Lunden@hhj.hj.se

ur Lärarförbundets Magasin