Läs senare

Knuffande lärare frias på nytt

Även förvaltningsrätten friar den lärare i Sollentuna kommun som anmälts för att ha knuffat en elev. Skolinspektionen yrkade varning för läraren men domstolen delar Lärarnas ansvarsnämnds bedömning och friar.

14 Feb 2014

Det var under en fotbollsturnering som läraren knuffade en elev så att eleven trillade baklänges in ett fotbollsmål. Enligt samstämmiga vittnesuppgifter hade händelsen föregåtts av att eleven uppträtt aggressivt och respektlöst mot domare, andra spelare och publik. Trots upprepade tillsägelser ändrade eleven inte sitt beteende och vägrade dessutom att gå därifrån. I denna situation gav läraren eleven en knuff.

Skolinspektionen anmälde läraren till Lärarnas ansvarsnämnd men ansvarsnämnden valde att inte tilldela honom någon varning. Att knuffa eleven var i och för sig oacceptabelt men inte tillräckligt allvarligt för att ensamt ligga till grund för en varning, ansåg ansvarsnämnden.

Skolinspektionen överklagade beslutet och pekade på att mannen i sin egenskap av lärare använt fysiskt våld mot en elev. En sådan händelse är oacceptabel och måste alltid betraktas som allvarlig oavsett om den föregåtts av provokativt beteende från eleven, ansåg Skolinspektionen. Myndigheten menade också att det ingår i en lärares yrkesroll att kunna hantera sådana situationer utan att använda fysiskt våld.

Men förvaltningsrätten går på samma linje som Lärarnas ansvarsnämnd och kommer fram till att det inte finns tillräckliga skäl för att varna läraren. Domstolen konstaterar att lärarens agerande var olämpligt men att det rörde sig om en engångsföreteelse. Domstolen tar också hänsyn till att läraren inte fått några anmärkningar tidigare och har goda vitsord från arbetsgivaren. Att incidenten inträffade utanför lärarens ämnesundervisning är också något som domstolen tar hänsyn till.

ur Lärarförbundets Magasin