Läs senare

Konfliktlösning pågår

ReportageGenom att prata mindre och visa mer blir motsättningarna tydliga. I Malmö används forumspel i en kurs om att motverka rasism och främlingsfientlighet.

av Torbjörn Tenfält
03 Maj 2017
03 Maj 2017
Kursledaren Balli Lelinge är både lärarutbildare och dramapedagog. Kursen syftar till att motverka rasism och främlingsfientlighet i skola och förskola. Foto: Lars Dareberg

Typiskt att en sån som du inte förstår reglerna, säger läraren och gestikulerar mot eleven som är stökig i korridoren.

— Du är rasist, svarar eleven.

Läraren blir upprörd.

— Det är jag inte.

Problemet startade redan innan spelet började.

Hon får uppbackning av en kollega som sett situationen och kommer springande i korridoren. Han går emellan och trycker upp eleven mot väggen.

— Vem fan har uppfostrat dig? Nu tar jag med dig upp till rektor, säger kollegan.

Forumspel steg för steg

  • En konflikt eller orättvisa dramatiseras. Första gången spelas scenen i sin helhet och slutar när konflikten når sin höjdpunkt.
  • Under följande uppspel får åskådarna säga stopp någonstans i spelet. Den som stoppar får gå upp och ta en roll genom att byta ut någon på scenen och prova sin idé om hur man kan handla i konfliktsituationen för att bryta orättvisan eller lösa konflikten.
  • Samma scespelas om flera gånger för att olika personer ska kunna testa sina idéer.

Källa: Wikipedia

Då, när situationen är som mest uppjagad, avbryter högstadieeleverna från Möllevångsskolan i Malmö sitt spel. Men det är inte teater, i stället har de gestaltat en verklig händelse i ett forumspel.

Nu kliver Balli Lelinge ut på scenen. Han är lärarutbildare och forskare vid Malmö högskola, men också dramapedagog. Han tar hjälp av eleverna för att visa ett 40-tal lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal ett dilemma som eleverna upplever som diskriminerande. Temat är främlingsfientlighet och eleverna vill ha hjälp att prova olika lösningar.

— Var det rätt sätt att lösa konflikten?

Hur borde man gjort i stället? frågar han åskådarna.

Forumspel är en vidareutveckling av idéer som den brasilianske regissören och skåde­spelaren Augusto Boal började pröva på 1960-talet. Han skapade forumteater — eller osynlig teater — för att stödja utsatta grupper i samhället och bryta förtryck.

Med hjälp av sina skådespelare visade han ett problem som växte under spelets gång och när det var som störst avbröt han sin ensemble. Genom att sluta när situationen var som värst väcktes publikens engagemang.

Åskådarna bjöds in att komma med förslag på hur händelseförloppet kunde ändras för att få till en bättre lösning av problemet. Först beskrev de med ord hur de ville förändra en scen, om inte det hjälpte fick de själva hoppa in och visa hur de menade.

— I dag har forumspel utvecklats till en pedagogisk metod som lyfter på locket och synliggör olika typer av dilemman. I stället för att prata om förtryck eller konflikter kan man belysa och hantera dem genom att gestalta det dilemma man hamnat i. Man pratar mindre och visar mer, förklarar Balli Lelinge.

Hur borde konflikten hanterats i scenen som eleverna spelade upp? Björn Wik, Vera Andersson och Saied Sanai-Farid funderar och resonerar. Foto: Lars Dareberg

I det här fallet föreställer den avskalade föreläsningssalen i Malmö högskola en korridor i en högstadieskola. Spelet utgår från en händelse som en av de sex eleverna själv har upplevt, som varit jobbig och då eleven känt sig orättvist bemött. Balli Lelinge har träffat eleverna vid några tillfällen och visat dem hur de kan använda forumspel för att bearbeta en besvärlig och konfliktfylld situation. Efter att ha pratat om vad rasism och främlingsfientlighet står för valde de ut en situation, som i ett forumspel bör vara något som alla kan identifiera sig med.

— Åskådarna försöker bryta det som sker och kan göra det när som helst under spelets gång. Metoden hindrar vanans makt. Den ger alternativa möjligheter att hantera något som skett och kanske kommer att ske igen, säger Balli Lelinge.

Forumspel kan bli en hjälp för bättre grupparbeten.

Lärarna och den övriga skolpersonalen i föreläsningssalen kommer alla från skolor och förskolor i Skåne. De är i dag i Malmö högskola för det tredje av fyra kurstillfällen i en nationell kurs som Skolverket och Forum för levande historia ansvarar för: ”Att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola”.

Balli Lelinge är kursledare och i dag har han bjudit in eleverna från Möllevångsskolan för att inför kursdeltagarna presentera forumspelet som arbetsmetod.

Efter att ha sett spelet en första gång får kursdeltagarna se det igen och nu är det deras tur att gripa in och ändra händelseförloppet. Balli Lelinge har rollen som spel­ledare. Han ser till att eleverna visar det de vill visa, och att deltagarna förstår det eleverna vill att de ska förstå.

Hjälp för samtal

  • Kursen ”Att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola” har initierats av Skolverket och Forum för levande historia.
  • Målet är att deltagarna ska bli bättre på att leda samtal om kontroversiella frågor med barn, elever och kolleger.
  • Deltagarna får också träna sig i att problematisera styrdokumentens skrivningar om demokratiuppdraget.

Björn Wik, fritidspedagog på Bellevue­skolan i Malmö, är först ut att testa ett annat händelseförlopp. Han beskriver hur han tror att dilemmat kan få en bättre lösning och får ta plats på scenen i stället för en av eleverna för att visa hur han menar.

— Problemet startade redan innan spelet började. Läraren borde ha agerat på ett annat sätt och sett till att bråket inte uppstod, säger Björn Wik.

Lite senare, i en paus, berättar han att han inte tidigare hade hört talas om forumspel, men tycker att det verkar vara en bra pedagogisk metod.

— Att kunna gå igenom en händelse flera gånger och låta flera parter vara delaktiga och ha möjlighet att stoppa och starta om förloppet är jättebra. Jag vill gärna pröva det på min skola, säger Björn Wik.

Ulrika Blomberg, lärare på Georgshills­skolan i Hörby, håller med Björn Wik om att den kvinnliga läraren borde ha varit mer bestämd från början och tillrättavisat eleven på ett neutralt sätt, som inte riskerade att uppfattas som rasistiskt.

— Hon skulle ha satt ner foten för då hade det inte blitt något, tror jag.

Kursledaren Balli Lelinge föreläser. Foto: Lars Dareberg

Ulrika Blomberg menar att det ligger i sakens natur att elever känner sig förtryckta av lärare som de anser är dumma.

— Det har man i alla tider känt när man går på högstadiet. Det är lite som att eleverna ska ha en roll där de tycker att skolan suger, ingen lyssnar och alla är rasister. Det hör till.

Cecilia Sundgren, lärare på Ekbackaskolan i Osby, pratar ofta med sina elever om situationer som uppstår på grund av motsättningar mellan elever och lärare. Även hon tycker att forumspel är en metod värd att pröva, men hon har också betänkligheter.

— Ska man göra det måste man ha hela kollegiet med sig. Sätter man elever i en situation där de spelar upp en autentisk händelse där det faktiskt handlar om elever och lärare är det viktigt att eleverna aldrig får lärargruppen emot sig. Det gör att jag kanske inte skulle våga göra det här.

Hennes kollega Lina Svensson flikar in att det inte behöver vara en konflikt mellan elever och lärare som gestaltas i ett forumspel. Det kan lika gärna vara en händelse elever emellan. Cecilia Sundgren nickar och konstaterar att metoden också är användbar för att synliggöra andra situationer i skolan.

— Till exempel hur elever fungerar i grupparbeten. Där finns alltid någon som inte gör något alls och andra som gör allt. I ett forumspel kan man tydliggöra rollerna och försöka få till ett bättre samarbete, säger Cecilia Sundgren.

Balli Lelinge bekräftar att forumspel kan användas i flera olika sammanhang och inte är förknippat med särskilda ämnen. Men det grundläggande syftet måste finnas där; att bearbeta situationer som kan upplevas som orättvisa och felaktiga.

Han tar undervisningen i engelska som exempel. Om läraren ser att eleverna behöver träna sig i att tala språket kan de få i uppgift att gestalta en konflikt som har med utanförskap att göra på engelska.

— Hamnar man i en situation där man vill berätta om något blir det också enklare att använda språket. Då finns det en större benägenhet att prata engelska.

Forumspel används än så länge inte i någon större utsträckning i landets skolor och förskolor, men metoden finns till exempel med i Skolverkets rapport ”Förskolans och skolans värdegrund — förhållningssätt, verktyg och metoder”.

Under ett forumspel kommer det lätt upp frågor som är svåra att hantera — hur kan lärare förbereda sig för det?

— När det kommer upp kontroversiella frågor ska dessa bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Man måste vara tydlig med var skill­naden går mellan tolerans och intolerans, säger Balli Lelinge.

Han understryker också att det är viktigt att fundera över vem en metod är bra för och vilka som riskerar att hamna i underläge om den används.

— Risken är att vissa individer är jätteduktiga och använder den på ett sådant sätt att de kan trycka ner andra. Därför är det viktigt att jag som lärare inte använder forumspel i en grupp elever som jag inte känner, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin