Läs senare

Konkreta åtgärder

Lärarförbundets ämnesråd Fritidspedagogik är ett forum för lärare i fritidshem inom förbundet. Ledamöterna väljs av förbundsstyrelsen och syftet är att vara rådgivande i frågor som rör yrkesrollen och verksamheten.

04 feb 2010

Vi fritidspedagoger bör ta ett större ansvar för att den skolpolitiska debatten också handlar om fritidshemmen.
Lärarförbundet arbetar i många olika sammanhang för att fritidspedagogik­ens enorma betydelse för våra elever ska tas på allvar. Vi har regelbundna kontakter med departement, myndigheter och huvudmän för att påverka fritidspedagogi­k-ens utveckling, styrdokumenten och våra arbetsvillkor. Vi arbetar med opinionsbildning och utbildningsinsatser. Vi bygger upp och utvecklar regionala nätverk där fritidspedagoger tillsammans kan driva sina frågor och göra sina röster hörda.

År efter år presenteras larmrapporter från Skolverket när det gäller situationen på fritidshemmen. Andelen utbildade fritidspedagoger blir allt färre och barngrupperna blir allt större. Fritidspedagogerna får mindre tid för varje elev. Utbildningsministern tiger ihjäl de problem som han mycket väl känner till och hänvisar i stället till kommunerna. Men alldeles för få av Sveriges kommuner tar sitt ansvar. Likvärdigheten brister och givetvis är det eleverna som kommer i kläm.
    För Lärarförbundet är det självklart att fritidspedagogerna är en viktig del av lärarprofessionen. Att ha en tydlig identitet som fritidspedagog står inte i motsättning till att också vara lärare. Fritidspedagogiken är en viktig bro mellan det lärande som sker under skoltid och det lärande som sker utanför. Vår verksamhet bidrar inte bara till elevers kunskapsutveckling utan spelar bland annat en viktig roll för att hantera konflikter och förebygga mobbning.

Vi skulle kunna göra ännu mer om förutsättningarna var bättre. Hittills har skolan inte riktigt lyckats med att kompensera för elevers olika uppväxtvillkor och här har fritidspedagogiken en enorm potential. Det är för oss obegripligt att man kan fortsätta skära i en verksamhet som borde vara högt prioriterad i en tid som denna. Det vet vi fritidspedagoger och det vet också våra övriga lärarkollegor. Styrkan i att tillhöra ett stort förbund för alla lärare är att vi tillsammans kan stödja varandra och slå vakt om skolans alla delar.  
    Just nu arbetar Skolinspektionen med att kvalitetsgranska fritidshem över hela landet. Fritidspedagoger och annan personal på fritidshemmen har möjlighet att göra sina röster hörda. Denna granskning är viktig och det är bra att den äntligen har kommit till stånd. Men det får inte sluta där. Nu behövs konkreta åtgärder.
    I skrivande stund är inte innehållet i propositionen angående lärarutbildningen känt. När detta läses vet vi om statsrådet Jan Björklund har dragit rätt slutsatser genom att följa utredarens förslag det vill säga en lärarexamen på avancerad nivå med möjlighet till fördjupning i huvudämnet fritidspedagogik och två sidoämnen.
    Det är inte i första hand för fritidspedagogernas skull som såväl regeringen som huvudmännen måste ta ett krafttag. Det är för eleverna.

Ämnesråd Fritidspedagogik

Kerstin Kohlström, Ordförande, Karlstad,
kerstin.kohlstrom@karlstad.se

Åsa Bäcklund, Piteå, asa.backlund@edu.pitea.se

Florence Carlsson, Kungsbacka,
florence.carlsson@kungsbacka.se

Ewy Dahlin, Norrköping,
evy.dahlin@edu.norrkoping.se

Maud Ihrskog, Växjö, maud.ihrskog@hb.se

Cecilia Larsson, förbundsstyrelsens representant,
Jönköping, cecilia.larsson@jonkoping.se

Kitt Marténg, Stockholm, kitt.marteng@wv32.nu

ur Lärarförbundets Magasin