Läs senare

Kraftigt ökat intresse för svenska som andraspråk

Allt fler söker till kurser i svenska som andraspråk. Inför höstterminen 2016 har antalet förstahandssökande på lärosätenas grundkurser fördubblats, visar Lärarnas tidnings genomgång. Nu vill regeringen göra det lättare att läsa in behörighet till sfi.

09 jun 2016

Foto: ColourboxTill lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk (sva) finns drygt 3 000 förstahandssökande hösten 2016, jämfört med drygt 1500 hösten 2015.

– Det stora behovet av lärare i sva har blivit påtagligt och det har gjort att många har fått upp ögonen för att det är ett viktigt ämne att ha i sin examen. Det är också ett smart val – behöriga sva-lärare kommer att kunna välja och vraka mellan olika tjänster och ha möjlighet till en bra löneutveckling, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Till grundkurserna tillkommer 840 förstahandsansökningar till sva-kurser inom Lärarlyftet II. Där finns i höst som mest 469 platser. Men inte alla som söker är behöriga. På Lärarlyftets sva-kurser är det knappt två tredjedelar av sökandena som är det. Behörighetsfrågan är snårig.

– Många verksamma lärare skulle redan kunna få behörighet i kraft av sina tidigare studier, men de har inte ansökt om det. Dessa stoppas från att läsa på Lärarlyftet, säger Daniel Lundström, projektledare för Lärarlyftet på Skolverket.

Detta gäller framförallt inriktningen mot årskurs 1-3.

På grundkurserna finns ännu inga uppgifter om antalet behöriga sökande eller antalet platser.

I dag har bara 40 procent av lärarna på svenska för invandrare (sfi) lärarlegitimation med behörighet i ämnet. Det krävs 30 poäng i sva för att bli behörig sfi-lärare om man har en lärarlegitimation i grunden. Regeringen satsar nu 102 miljoner på att få fler att komplettera sin lärarexamen med studier i svenska som andraspråk.

Förslaget går enligt uppgifter i Dagens Nyheter ut på att den som läser sva för att komplettera sin behörighet ska få behålla 80 procent av lönen under studierna. För detta får huvudmannen ett statsbidrag som ska täcka 70 procent av kostnaden. Pengarna öronmärks för just sva-studier.

Regeringen uppskattar att pengarna ska räcka till att utbilda 1 000 nya sfi-lärare. Förslaget följer i stort det förslag som Lärarförbundet presenterade i en debattartikel i Dagens Nyheter den 20 maj. Förbundet vill även att sfi ska lyda under skollagen och att systemet för tillståndsgivning, uppföljning och kontroll blir detsamma som för övriga skolformer.

Fyra av dagens lärarlyftkurser, med sammanlagt 115 platser, riktar sig direkt till lärare på sfi. 218 lärare har sökt dem, men bara 88 av dem är behöriga. Där tillkommer troligen många sena anmälningar. Inför förra höstterminen hade bara 86 ansökningar till dessa kurser inkommit i tid, i år 180.

– Att ha obehöriga lärare ökar risken för olikvärdig betygsättning av sfi-studerande och för att innehåll och arbetssätt inte anpassas till individen. Lärarna spelar en otroligt stor roll för de studerandes möjligheter att snabbt kunna hantera utmaningarna som nyanländ i det svenska samhället, säger Karin Sandwall.

Hon skulle helst se att regeringen satsade på en reguljär lärarutbildning direkt riktad till den som vill undervisa vuxna i svenska som andraspråk. 

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker det är mycket viktigt med behöriga lärare på sfi och påpekar att det kan bli färre nya sfi-lärare än antagningssiffrorna på vidareutbildningarna ger sken av.

– Många som söker tänker sig inte undervisa i svenska som andraspråk – varken på sfi eller i andra skolformer – utan det är lärare i andra ämnen som behöver en ökad kompetens i att möta nyanlända elever. Den typen av kompetensutvecklingsinsatser behöver drivas vid sidan om så att platserna på sva-lärarutbildningen fylls av blivande sva-lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Karin Sandwall ser intresset för sva hos lärare i andra ämnen som något positivt.

– Det är glädjande, för här ser vi lärare som vill hjälpa flerspråkiga elever att utveckla ämneskunskaper genom att de som ämneslärare förstår hur andraspråksutveckling går till och hur man kan arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, säger hon.

Behovet av legitimerade sva-lärare är stort även i grund- och gymnasieskolan, och lärare som läser de inriktningarna på sva-kurser på Lärarlyftet ska också kunna få del av regeringens nya satsning. Ämnet har lägst andel legitimerade lärare av alla: 51,5 procent av heltidstjänsterna i grundskolan, 35,1 procent i gymnasieskolan.

Flera av kurserna i sva, både grundkurser och Lärarlyftkurser, är öppna för sen anmälan, så det kan tillkomma flera sökande inför hösten.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin