Läs senare

Kritik för ovetenskaplighet i Skolverkets stödmaterial

Forskare kritiserar Skolverkets stödmaterial i ämnet biologi för att värdera vetenskap och tro jämbördigt. De anser att hållningen strider mot skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

11 jan 2016

I Skolverkets stödmaterial ”Kommentarmaterial till kursplanen i biologi” står skrivet:

”Genom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen.”

Även stödmaterialet till kursplanerna i fysik och kemi innehåller liknande formuleringar.

Detta är häpnadsväckande, skriver professorerna Ulf Danielsson, Christina Moberg och Åsa Wikfors samt förlagschefen Christer Sturmark på DN Debatt.

”Att inte förespråka evolutionsteorin är i strid med skollagen som tydligt anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.”

Artikelförfattarna kritiserar även lärare i allmänhet för att låta en relativistisk kunskapssyn få fotfäste i skolvärlden. De hänvisar till en avhandling av statsvetaren Fredrik Sjögren som visar att lärare betraktar vetenskaplig kunskap om evolutionen som ofullständig eller omöjlig att belägga.

Skolverket avböjer på måndagen att kommentera kritiken. De formulerar för tillfället ett svar på debattartikeln.

ur Lärarförbundets Magasin