Läs senare

L: Förläng skolplikt för nyanlända

Förlängd skolplikt upp till 20 års ålder, halverat sommarlov och fokus främst på basämnena. Så vill Liberalerna att nyanlända ungdomar ska få bättre resultat i skolan.

04 apr 2016

Anna Kaya, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, tror att det vore en farlig väg att låta rektorer undanta nyanlända elever från den fastställda läroplanen för att de i första hand ska nå målen i ”de viktigaste basämnena”.

– Det finns en risk att vi skulle få en generation unga som inte har tillgång till högre utbildning i framtiden utan skulle behöva omfattande kompletteringar av grundskolan, säger hon.
 

Från den 1 januari i år har rektorerna fått en utökad möjlighet att prioritera svenska som andraspråk, men det framgår samtidigt att eleverna även måste nå målen i övriga ämnen. Anna Kaya anser att den förändringen i lagen behöver utvärderas innan man föreslår utökningar.

– Elever lär sig inte svenska isolerat från andra ämnen vilket man kan tro när man läser förslaget från Liberalerna, säger Anna Kaya.
 

Förlängd skolplikt tycker hon är bra men det måste även omfatta de asylsökande 18-19-åringarna som inte hunnit börja i skolan innan de blivit myndiga. De hamnar i dag i ett vacuum utan skolgång till dess de får uppehållstillstånd.
 

Även om hon välkomnar mer skolundervisning på sommaren för nyanlända så förstår hon inte hur det skulle vara möjligt att hitta lärare som vill arbeta i den omfattning som föreslås. 

– Med tanke på den redan akuta lärarbristen så är det frågan vilka som ska undervisa under sommaren, säger hon.
 

Anna Kaya anser att det finns mer akuta åtgärder att ta tag i än de som nu föreslagits. Alla lärare behöver få kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att kunna möta de nyanlända. Lärosätena borde också få i uppdrag att skapa en gemensam webbaserad distansutbildning i svenska som andraspråk för redan verksamma lärare.

Hon anser också att alla lärarutbildningar måste göras om så de rustar studenter att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever oavsett studenternas ämnesinriktning. 

ur Lärarförbundets Magasin