Läs senare

LAN-beslut ofta till lärares förmån

AnmälningarI vart tredje fall där Skolinspektionen vill varna eller dra in en lärares legitimation fattar Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) ett mildare beslut. Det visar en granskning som Lärarnas tidning har gjort.

av Niklas Arevik
14 mar 2018
14 mar 2018
Lars Dirke, hovrättslagman och ordförande i Lärarnas Ansvarsnämnd. Foto: Maja Brand

Lärarnas ansvarsnämnd bildades 2012 och fattade sitt första beslut i mars 2013. Sedan dess har ytterligare 40 fall avgjorts av nämnden. Nu visar Lärarnas tidnings granskning att Skolinspektionens och LAN:s bedömningar ofta skiljer sig åt. I vart tredje ärende där Skolinspektionen yrkar på en varning eller indragen legitimation beslutar LAN i stället till förmån för läraren.

I flera fall riktar ansvarsnämnden även kritik mot Skolinspektionen. Det kan handla om brister i utredningen eller att myndigheten beskriver ett ärende på ett ”svepande” eller ”tendentiöst” sätt. Och när Skolinspektionen yrkade på en varning till en lärare för att ha kränkt en störande elev genom att fösa ut denne ur klassrummet, valde nämnden inte bara att avslå yrkandet, utan även att skicka med en signal till Skolinspektionen genom att stötta läraren i sitt yttrande.

– Ja, i det fallet tyckte nämnden att Skolinspektionens yrkande var anmärkningsvärt. Vi kunde inte se att läraren gjort fel, vår uppfattning var faktiskt tvärtom att läraren hade gjort rätt, och ville yttra ett stöd för läraren, säger Lars Dirke, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd, LAN.

Varning och återkallande

Varnad måste inte informera

Enligt Skolverket finns det 236 165 legitimerade lärare i Sverige. Av dessa är det alltså hittills bara 22 som fått en varning.

Även om en varning från Lärarnas ansvarsnämnd enligt Lars Dirke är ”ett steg på vägen mot yrkesförbud” — och lärare ofta blir uppsagda i samband med den händelse som orsakade varningen — får den i sig inga praktiska konsekvenser.

Läraren har ingen skyldighet att informera framtida arbetsgivare om sin varning. Och två varningar leder inte automatiskt till indragen legitimation.

– Det kan vare ett bidragande skäl, men det finns inget sådant fall än, säger Lars Dirke.

Grunder för varning eller återkallande

 • Oskicklighet.
 • Olämplighet.
 • Brottslighet.
 • Sjukdom eller vägran att genomgå läkarundersökning.
 • Egen begäran.

Tog Skolinspektionen till sig detta?

– Man kan hoppas det. Jag vill tro att de har blivit bättre och min övergripande bild är att de flesta utredningar ändå är ganska bra.

Kommer ni att närma er varandra i bedömningarna?

– Det vet jag inte, men jag skulle tro att det så småningom blir tydligare. Mycket handlar om vilken filosofi Skolinspektionen väljer, om de vill flytta fram sina positioner eller anpassa sig, och bara gå vidare med fall där de är säkra på en påföljd.

Christina Ridderman Karlsson är tillförordnad rättschef på Skolinspektionen. Hon hävdar att de beaktar alla LAN:s beslut, men ibland överklagar till kammarrätten för att de anser att vissa av dem inte ger tillräcklig vägledning.

– Förarbetena till lagstiftningen är inte så omfattande, därför måste vi bygga praxis. Juridiskt, för att få praxis, är det bättre både för oss och för LAN att få domstolens avgörande.

Bara 4 av de 41 anmälningarna gäller oskicklighet, två lärare har fällts för det.

– Vi får in färre anmälningar som rör oskicklighet, det kan vara svårare att peka på när man anmäler än olämplighet, säger Christina Ridderman Karlsson.

Kan ni själva anmäla en lärare för oskicklighet när ni gör tillsyn?

– Teoretiskt sett kan vi göra det. Vi har inte haft något sådant fall och jag tror inte att vi är så länge på en skola vid tillsyn för att kunna få det underlag som behövs för en sådan anmälan.

I ett fall där Skolinspektionen yrkade på en varning för oskicklighet var skälet att idrottsläraren i fråga inte lyckades förmedla ”positiva upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet till alla barn”. LAN avslog med motiveringen att en lärare måste kunna misslyckas vid enskilda tillfällen utan att varnas.

Den genomsnittliga handläggningstiden från att en anmälan inkommer till Skolinspektionen till att ett beslut fattas av Lärarnas ansvarsnämnd är 1 år och 2 månader. Det mest utdragna ärendet krävde över 2 år och 8 månader.

– Det är väldigt omfattande utredningar, med olika intervjuer och yttranden. Men jag kan förstå att det är jobbigt för en anmäld lärare, och detta är prioriterade ärenden för oss, säger Christina Ridderman Karlsson.

Lärarnas ansvarsnämnd

 • Ledamöterna utses av regeringen för tre år i taget.
 • Sammanträder vid behov, i snitt 3–4 gånger om året.
 • Består av en ordförande som är domare och åtta ledamöter.
 • Majoritetsbeslut gäller vid oenighet med ordförande som utslagsröst. Hittills har ansvarsnämnden varit enig vid samtliga beslut.
 • Tio av nämndens beslut har överklagats.
  Fem har gått till kammarrätten.
  Två har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen, men inte fått prövningstillstånd.

ur Lärarförbundets Magasin