Läs senare

Lärare i förskoleklass formar nära relationer

Lärare i förskoleklass arbetar under speciella villkor, enligt forskaren Helena Ackesjö.
— De ser sig framför allt som lärare som befinner sig i en nära relation till barnen, säger hon.

19 Apr 2011

Förskoleklassens lärare arbetar under speciella villkor. De är oftast förskollärare men arbetar i skolan utifrån skolans läroplan. De balanserar mellan förskolans och skolans traditioner.

Från början var det tänkt att verksamheten skulle bygga på förskolepedagogik som sedan i nästa led skulle färga av sig på skolan. Men många forskare menar att förskoleklassen i själva verket »skolifierats«.

Helena Ackesjö, som håller på med en doktorsavhandling om förskoleklassen ur lärares  och barns perspektiv, lyfter i en artikel i forskningstidskriften »Pedagogisk Forskning i Sverige« fram hur lärarna ser på sin egen roll.

Hon menar att lärarna i förskoleklassen har ett särskilt sätt att se på det professionella uppdragets kärna.

— De ser sig framför allt som lärare som befinner sig i en nära relation till barnen. De är lärare som har en tilltro till barnen och möter dem på ett öppet och flexibelt sätt.

Detta kan till exempel innebära att barnen kan vara med och påverka innehållet i samlingar och annan undervisning, beskriver hon.

Helena Ackesjö berättar om en lärare som sa: »Jag planerade att ha en språksamling men när jag var färdig hade vi arbetat med matematik för att barnen ville det.« Hon tolkar det som att det finns en slags flexibel oförutsägbarhet i det dagliga arbetet.

Förskoleklassens lärare mar­kerar också ett visst avstånd både till förskolans och skolans kunskapsuppdrag och för skolans del till dess inruta­de organisation. Lärarna präglas också av att de bara har barnen under ett år.

— De lyfter upp sin verksamhet till något annat och mer socialt än det som finns i förskolan och skolan. Och det gör de oavsett hur pass integrerade de är i skolans verksamhet.

Samtidigt präglas förskole­klassen av att den inte bara pågår »här-och-nu« utan också är inriktad på framtiden. Den ska förbereda barnen för vad det är att gå i skolan.

När lärarna pratar om förskoleklassens skolförberedande arbete, så betonar de hur de på olika sätt kan göra barnen trygga inför att börja skolan. Det handlar om att lära barnen hitta i skolan, hur det går till i matsalen och så vidare. Det handlar också om att hjälpa barnen att bygga relationer som fungerar när de flyttar över till skolan.

— De lyfter inte fram de mer kunskapsorienterade inslagen i förskoleklassen som de mest centrala, utan i stället det s­ociala och trygghetsskapande.

Helena Ackesjö tror att förskoleklassen är väldigt viktig för barnen med sitt utrymme för barnens egna initiativ och möjligheter att prova nya ­saker i egen takt.

— Det är ett år av vila då de kan ladda för skolan.

Helena Ackesjö
doktorand

Ålder 38.

Bakgrund Fritidspedagog som arbetat i förskoleklass.

Gör nu Högskoleadjunkt vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Doktorerar på förskoleklassen ur barnens perspektiv.

Viktig insikt Det är tydligt hur lärarna i förskoleklassen balanserar mellan förskolans och skolans traditioner.

Kommer med boken »Förskole­klassen en ö eller en bro mellan förskola och skola?«.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin