Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärarförbundet om läroplansförslaget för förskolan: ”Vi är besvikna”

FörskolanFör första gången finns begreppet undervisning med i en läroplan för förskolan. Men Lärarförbundet protesterar mot att förskollärarens lagstadgade uppdrag att bedriva undervisningen inte klargörs tillräckligt tydligt.
– Vi är besvikna, säger Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse.

av Stefan Helte
23 mar 2018
23 mar 2018

Dagens läroplan för förskolan har gällt sedan 1998, med smärre justeringar längs vägen. Men det är först nu den revideras i enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 2011 och som stipulerade att förskolan bedriver utbildning och undervisning.

Begreppen utbildning och undervisning sorteras nu in i den reviderade läroplanen för förskolan, enligt Skolverkets förslag till regeringen. Därmed betonas det att förskolan är en del av skolväsendet.

Det första förslaget till reviderad läroplan som Skolverket skickade ut på remiss vid årsskiftet fick skarp kritik från Lärarförbundet.

Förbundet pekade på att det i skollagen står att endast den som är legitimerad förskollärare ”får bedriva undervisningen” på förskolan, medan det i Skolverkets förslag stod att undervisning ”sker under ledning av förskolläraren”. Skolverket har tagit till sig av kritiken och ändrat skrivningen så att det nu står om ”Förskollärarens ansvar i undervisningen”.

– Vi har förtydligat förskollärarens ansvar i undervisningen, säger Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket.

Pia Rizell.

Men detta räcker inte, enligt Lärarförbundet.

– Absolut inte. Vi har varit väldigt tydliga med att läroplanen måste vara i samklang med skollagen, det vill säga att det enbart är förskollärare som bedriver undervisning. Men nu luddar Skolverket till uppdraget igen, genom att tala om ansvar för undervisningen, säger Pia Rizell.

Varför går Skolverket inte er i Lärarförbundet till mötes?

– Jag är rädd för att man matchar läroplanen för lärarbristen. Men vem vill utbilda sig till något som vem som helst kan göra? Det här urholkar förskollärarens uppdrag.

Hur går ni vidare med frågan?

– Nu ska vi försöka påverka regeringen, så att vi får till en förskjutning i rätt riktning i läroplanen.

Den stora förändringen i Skolverkets förslag är annars att Skolverket försöker precisera vad undervisning i förskolan egentligen är.

Du ska veta att vi har brottats med frågan.

Anna Westerholm på Skolverket förklarar att uppdraget inte har varit lätt.

– Du ska veta att vi har brottats med frågan. Även förskollärarna famlar efter vad undervisning är, enligt Skolinspektionens rapport. Men det handlar i alla fall inte om ämnesundervisning eller lektioner.

Enligt Skolverket kan undervisning i förskolan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapande eller spontana tillfällen för lärande.

– Exempelvis när man är ute med barnen och kastar upp höstlöv i luften kan man fånga den situationen och förklara varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm.

Det låter fortfarande som att undervisningsbegreppet är lite luddigt?

– Ja, det är en rejäl utmaning att konkretisera begreppet. Vi har försökt tydliggöra det i ett helt nytt avsnitt i förslaget till den reviderade läroplanen.

– Men man kan säga att allt sitter i förskollärarens huvud. Alla situationer i förskolan – en uppkommen fråga, måltiden eller något som händer under utevistelsen – kan vara undervisningssituationer, om man fångar upp dem på ett medvetet sätt så att det stimulerar och utmanar barnen.

I förslaget till reviderad läroplan har Skolverket också lagt in ett nytt mål om fantasi och föreställningsförmåga, eftersom forskning har lyft fram vikten av barnen stimuleras till detta. Det finns också nya mål om att barnen ska kunna få utveckla digital kompetens, svenskt teckenspråk och sitt nationella minoritetsspråk.

Vad händer nu?

  • Det är regeringen som fattar beslut om den reviderade läroplanen. När detta sker är oklart.
  • När regeringen har fattat sitt beslut kommer Skolverket sätta igång en flerårig insats för att få den reviderade läroplanen känd, accepterad och tillämpad i landets förskolor.

Läs Skolverkets förslag (extern länk). 

Detta är förskollärarens ansvar

I förslaget till den reviderade läroplanen skriver Skolverket att förskolläraren i undervisningen ska ansvara för att:

  • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
  • planeringen utgår från målen i läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har lärt sig.
  • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen.
  • utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

ur Lärarförbundets Magasin