Läs senare

Lärarförbundet sågar allmänna råd för förskolan

Lärarförbundet är i sitt remissvar mycket kritiskt till stora delar av Skolverkets förslag till nya allmänna råd för förskolan.

06 nov 2013

Anledningen till att Skolverket tar fram nya allmänna råd är bland annat att lagstiftningen och läroplanen för förskolan har ändrats. Syftet med råden är att hjälpa huvudmän och personal med att tolka de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Lärarförbundet är så pass kritiskt till förslaget att de anser att det inte bara räcker med vissa justeringar utan kräver en grundlig omarbetning av det. 

– De allvarligaste bristerna rör barngruppsstorlekarna och förskollärarnas roll, säger Anna Tornberg, ombudsman på Lärarförbundet som skrivit remissvaret.

Tidigare fanns det i de allmänna råden en rekommendation att barngruppsstorleken i förskolan bör ligga på i genomsnitt 15 barn. Detta är nu borttaget.

– Eftersom genomsnittet i kommunerna ligger på 17 barn så bör ju detta snarare leda till att Skolverket lyfter upp och tydliggör denna riktlinje, i stället för att ta bort den, säger Anna Tornberg.

Lärarförbundet invänder också emot att Skolverket verkar ha en lägre ambitionsnivå för förskollärarnas roll än vad som anges i läroplanen.

– Den nya läroplanen har förtydligat förskollärarnas ansvar. Ändå finns det i de allmänna råden inte några riktlinjer när det gäller förskollärartäthet, trots att vi vet att det skiljer otroligt mycket både mellan och inom kommunerna, säger Anna Tornberg. 

Kritiken mot förslaget i övrigt:

  • Lärarförbundet vill att det ska stå att huvudmännen och förskolecheferna i första hand ska sträva efter att anställa legitimerade förskollärare.
  • Det bör stå att endast utbildade förskollärare har det pedagogiska ansvaret för barnen och därför även ska ansvara för utvecklingssamtalen.
  • De allmänna råden är i vissa delar skrivna på en sådan detaljnivå att de inkräktar på förskollärarnas professionella yrkesroll.

Skolverket har avböjt att kommentera Lärarförbundets kritik innan de hunnit ta ställning till övriga remissvar.

Allmänna råd

  • Allmänna råd är Skolverkets rekommendationer för hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter.
  • De syftar till att påverka utvecklingen av verksamheten i en viss riktning.
  • Råden är ingen lagtext men utgår ifrån tvingande bestämmelser som riksdag och regering har bestämt.
  • Om en skola eller förskola väljer att inte följa dem så måste huvudmannen kunna visa att den uppfyller kraven på annat sätt.
  • De allmänna råden för förskolan beskriver vad huvudman, förskolechef, förskollärare och annan personal behöver göra för att få ökad måluppfyllelse i verksamheten.
Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin