Läs senare

Lärarstudenter får egna övningsskolor

Redan nästa termin inleds ett nytt system med särskilda övningsskolor där lärarstudenterna ska göra sin praktik. Modellen har tillämpats i Finland sedan 1970-talet.

16 jan 2014

Syftet med övningsskolorna är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen genom att vfu:n koncentreras till färre skolor.

– Praktiken är nyckeln till en bra lärarutbildning. Det är i klassrummet studenterna lär sig yrket, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Tanken är att varje lärarstudent ska återkomma till en och samma skola under hela utbildningen.

Stockholms universitet bedriver sedan 2010 en försöksverksamhet med övningsskolor. 330 blivande lärare och förskollärare gör i dag sin vfu vid någon av de elva övningsskolor som är knutna till universitetet.

– Det är mycket positivt att regeringen vidgar försöksverksamheten till att kunna omfatta fler lärosäten. Övningsskolor knyter universitetet närmare skolan vilket höjer kvaliteten på vfu:n, säger prorektor Hans Adolfsson.

De lärosäten som vill få extra resurser för att börja arbeta med övningsskolor ska ansöka om detta hos Universitets- och högskolerådet. Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor per år till detta, fram till 2019.

Kravet på enskilda skolor för att få bli övningsskolor är att det finns lärare som har en handledarutbildning på minst 7,5 högskolepoäng.

Satsningen börjar i mindre skala för att så småningom utökas till att omfatta minst hälften av lärarstudenterna vid de medverkande lärosätena.

ur Lärarförbundets Magasin