Ingår i temat
Lärarutbildning
Läs senare

Lärarstudenter: Ge oss mer metodik

Den nya lärarutbildningen får svidande kritik. Sju av tio studenter tycker att de inte får lära sig hur de ska planera lektioner, visar Lärarnas tidnings undersökning.

17 sep 2013
Lärarstudenter: Ge oss mer metodik
Grafik: Martin Ek

Lärarnas tidning har under­sökt vad studenterna som började på den nya lärar­utbildningen 2011 tycker. Över tusen studenter har svarat. Resul­taten är mycket tydliga:

  • Var tredje student tycker att utbildningen i ganska eller mycket låg utsträckning har förberett dem för läraryrket.
  • Hälften tycker att de får för lite vfu, verksamhetsförlagd utbildning.
  • Sju av tio tycker att de får för lite undervisning i praktik och metod.
  • Sju av tio tycker att de får för lite undervisning i hur man planerar och förbereder lektioner eller annan pedagogisk verksamhet.
  • Åtta av tio tycker att de får för lite undervisning i hur man hanterar konflikter.

Mats Tegmark, ordförande i lärarutbildningskonventet och utvecklingsledare för lärarutbildningen på Högskolan Dalarna, anser att det är »jätte­intressanta resultat«.

– Det är slående att studenterna vill ha mer av praktiska tips om hur man arbetar som lärare. Jag är förvånad över att kritiken är så stark även mot den nya utbildningen.

När lärarutbildningen gjordes om 2011 förtydligade regeringen att ledarskap, konflikthantering och bedömning ska ingå i den utbildnings­vetenskapliga kärnan. Sam­tidigt betonade man att ämnes­studierna skulle öka för alla slags lärare.

– Ett dilem­ma är att man vill få in så mycket i lärarutbildningen. Stoffträngseln är stor. På de flesta lärarutbildningar handlar uppemot tre fjärde­delar av undervisningen om rena ämneskunskaper, då blir det inte mycket tid över för att lära ut praktiska metoder, säger Mats Tegmark.

Han ser också akademiseringen av lärarutbildningarna som ett problem.

Grafik: Martin Ek– När Universitetskanslersämbetet har granskat lärarutbildningarna har antalet disputerade lärare och forskningsanknytningen stått i fokus. Då är det risk för att den beprövade erfarenheten blir lidande.

Mats Tegmark misstänker också att gamla traditioner hänger kvar i den nya lärarutbildningen.

– Det har nästan varit förbjudet att tala om meto­dik under 2000-­talet — många lärarutbildare har tyckt att utbildningen inte ska lära ut färdiga metoder, utan att lärarna ska själva få fundera över arbetsformer och innehåll.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, ser resultatet i undersökningen som en »allvarlig signal«.

– Akademiseringen av lärar­utbildningen har gjort att den beprövade erfarenheten och kopplingen till professionen har fått stryka på foten. Den nya lärarutbildningen har uppenbarligen inte lyckats lösa det här gamla välkända problemet.

Tomas Selin, ordförande i Lärarförbundet student, känner igen missnöjet.

– Tyvärr är jag inte jätteförvånad. Det här är samma kritik som vi får höra från lärarstudenterna.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) delar studenternas kritik:

– Jag håller i allt väsentligt med. Lärarutbildningen har blivit för teoretisk och för lite praktisk. Det som förr hette metodik har ju i stort sett rensats ut från lärarutbildningen på senare årtionden.

Är inte detta ett underkännande av den nya lärarutbildningen som du drivit fram?

– Jo, absolut, det borde ha ändrats för länge sedan. Därför gör vi det nu.

Jan Björklund pekar på den uppgörelse som regeringen har träffat med lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting. Den innebär bland annat att didaktiken på lärarutbildningen ska stärkas, att fler yrkesverksamma lärare ska in på utbildningen och att vfu:n ska utvecklas.

Så gjorde vi

  • Lärarnas tidning har skickat en mejlenkät till alla studenter som började på den nya lärarutbildningen hösten 2011 och som är medlemmar i Lärarförbundet.
  • 1 218 lärarstudenter har svarat. 2 977 har fått en­käten. Svarsfrekvensen är 41 procent.

Citat från enkäten:

"Undervisningen om mitt kommande yrke är obefintlig. Vi undervisas enbart för att höja vår kunskap i ämnena och har under de gångna åren inte haft någon didaktik alls."

"Vi har haft svenskkurs, så jag ska egentligen ”kunna” lära ett barn läsa och skriva. Men vi är många som känner att vi inte har en aning om hur man gör."

"Tyvärr är det många kurser som går ut på att förbereda oss på att forska.Det verkar som att det är institutionens egna intressen (fostra doktorander?) som avgör mycket av utbildningens innehåll."

"Jag lärde mig mer om lärar­yrket på min första praktik (som vi har alldeles för lite av) på två veckor än vad jag har gjort hittills i utbildningen på två år."

"Utbildningen är underbar, med fokus, innehåll och upplägg som jag håller med om."

"Jämför jag med vänner som läser andra utbildningar kan jag nästan skämmas över de låga kraven som ställs på lärarstudenter."

"Onödigt avancerade ämnesstudier som tar mycket tid,för lite om möten med elever och föräldrar. Läser F–3, behöver ej stude­ra väldigt svår matematik, grammatik, m m."

"Förskollärarutbildningen är för akademiskt upplagd. Visst är det bra att ha erfarenheten att skriva vetenskapliga rapporter, men det är inget som vi någonsin kommer att göra i vårt yrke."

"Ämnesundervisningen är helt okej, undervisningen i pedagogik är obegriplig, eller så teoretisk och abstrakt att den är närmast omöjlig att applicera på praktiska situationer."

Alla artiklar i temat Lärarutbildning (8)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin