Läs senare

Lärosäten satsar redan mot förskolan 

Inriktningen mot förskolan har redan fått extra uppmärksamhet på en del lärarutbildningar. Oavsett om det beror på regeringens nya krav eller inte. 

23 Feb 2005

UPPSALA. Inför ansökningarna till hösten blir det ett tydligt markerat alternativ med bättre kurser och större tyngd på förskolan. Men man försöker behålla flexibiliteten och hoppas att studenterna också läser kurser som gör dem intressanta även för förskoleklass och grundskolans allra första år. 
   Inte många av studenterna har hittills nöjt sig med 140 poäng. De flesta som vill arbeta i förskolan väljer att läsa till 160 poäng. Tolkningen är att de strävar efter en flexibel examen med möjlighet att arbeta i både förskola och grundskolans tidiga år. 

MALMÖ. Det blir inga ändringar i utbudet inför hösten, utbildningskatalogen ligger redan tryckt och klar. I stället satsar man på att marknadsföra möjligheten att bli lärare ”med lite olika färg” i förskolan. De ingångar som leder till förskolan ska göras synligare. Förutom huvudämnet barn- och ungdomsvetenskap finns till exempel barn och natur, barn och kultur, barn och språk. Inriktningarna är breda och avser också grundskolans tidiga år. 
   Inför antagningen nästa år ska ingångarna som passar för förskola göras tydliga i ansökningsmaterialet. Kvaliteten på innehållet ska ses över, studenterna ska känna att de får tillräckliga och bra kunskaper inför arbete i förskolan. 

NORRKÖPING.  Här vill man avvakta i väntan på bland annat Högskoleverkets granskning som kommer i mars. En snabb förändring nu kan inte utesluta en ny omstrukturering av andra skäl, befarar man. Dessutom finns redan ett tydligt val av skolform efter första året – mot förskola/ förskoleklass, fritidshem eller grundskolans tidiga år. 
   Jämfört med när det fanns barnoch ungdomspedagogisk examen har antalet med inriktning mot förskola och fritidshem drastiskt minskat. 

GÖTEBORG. Uppdraget att utbilda ett visst antal lärare mot förskolan har i dagsläget inte påverkat utbildningens uppläggning enligt Maj-Lis Sjöbeck, chef för utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning. Inriktningarna spänner över förskola/förskoleklass, fritidshem och grundskolans år 1 och 2. Diskussion om behovet att se över inriktningarna är på gång. 

KARLSTAD. I höstas startade en utbildning på distans riktad mot förskoleverksamhet. Därmed anser man sig redan ha gjort en insats. I den ordinarie utbildningen är inriktningarna breda och riktar sig mot både förskola och grundskola. Några förändringar har inte gjorts. Valet av specialiseringar sker under andra året när studenterna gör en studieplanering. Några specialiseringar riktar sig enbart mot förskola, men ger ändå en bred examen för förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. 

UMEÅ.  Här arbetar man med en total översyn av lärarprogrammet. Ändringar kommer att genomföras från hösten 2006. Regeringens uppdrag om fler lärare till förskolan är inte orsaken men kommer att bli en pusselbit. 
   Konceptet är breda ingångar som spänner från förskola och fritidshem till grundskolans tidiga åldrar. Men på decentraliserade utbildningar, som startade hösten 2003 i Lycksele och 2004 i Skellefteå och Strömsund, kan man på grund av små grupper inte erbjuda någon större flexibilitet. I stället är det en programliknande utbildning mot förskola/förskoleklass. Flexibilitet är möjlig genom att komplettera med kurser i det reguljära utbudet i Umeå. 

STOCKHOLM. Åsikten är att man redan med det upplägg som finns tillgodoser kravet i regleringsbrevet. Flertalet av 140-poängsinriktningarna ger kompetens för både förskola/förskoleklass och grundskolans tidiga år. Det anges tydligt och därmed finns ett tydligt förskolealternativ, menar man. När bristen i förskolan är över finns dessutom möjlighet att utan komplettering arbeta i grundskolans tidiga år. 

LÄS MER:
Lärarutbildningens flexibilitet i fara 

VIVECA BROZIN BOHMAN

ur Lärarförbundets Magasin