Läs senare

Larsson, Göran (red): Talande tro – Ungdomar, religion och identitet

Antologi
Studentlitteratur

10 Mar 2004

Vad har Luke Skywalker, Taizégudstjänster och veganrörelsen gemensamt? I denna antologi har ett antal olika forskare, mestadels doktorander eller nyligen disputerade, lämnat bidrag till en intresseväckande bok.
  De olika kapitlen behandlar såväl rörelser inom de traditionella religionerna som nya trender inom ungdomskulturen. Det ökade utbudet och möjligheterna som globaliseringen erbjuder får givetvis ett stort utrymme.
  I sin överskådliga introduktion ger Göran Larsson en analys och bakgrund till bokens ämne och ambition. För det första är ungdomstiden i dag längre än någonsin tidigare, många hinner bli trettio år innan de bildar familj. För det andra ger vårt mångkulturella och heterogena samhälles enorma utbud många fler valmöjligheter. Detta kan upplevas positivt, men också leda till osäkerhet och ångest.

Ungdomstiden är en viktig tid då värderingar och ideal grundläggs. Precis som i alla tider vill unga revoltera mot familjens och föräldrarnas värderingar. Forskning tyder på att sekulariseringen upphört, men att vi fått en ökad privatreligiositet. Denna präglas av en svag tilltro till traditionen, men ökad tro på UFO, varsel och sanndrömmar. Detta manifesteras också i populärkulturen.
  Flera av författarna visar hur internet kan vara ett kravlöst sätt för att få kunskap och pröva olika livstolkningar. Genom internet kan man vara anonym, men också – om man vill – ge sig till känna för likasinnade. Internet erbjuder på detta sätt både närhet och distans. Ungdomar har behov av att formulera sin egen tro, medan andra söker sig till grupper som kan ge alla svar. Ju mer profilerad och ”extrem” en rörelse eller ett tankesystem verkar – desto mer attraktiva är de.
  Många av de traditionella religionernas ungdomar väljer en mer dogmatisk och fundamentalistisk väg än föräldragenerationen. När det gäller minoritetsreligioner i Sverige som syrisk-ortodox kristendom, islam och judendom är religionen nära länkad till hela kulturens uttryck. Att ta avstånd från – eller bekänna sig till – handlar om mer än andliga vägval.

Önver Cetrez beskriver hur de unga assyrierna väljer olika sätt att förhålla sig: En viktig slutsats är att den assyriska gruppen inte kan behandlas som en homogen grupp; de har valt olika lösningar.
  George Lucas bygger i sina Starwarsfilmer på välkända myter samt arketyper ur Jungs lära. Britt-Marie Näsströms mycket läsvärda kapitel berättar om hur den unge Luke Skywalker ges Kraften, fostras till hjälte och därefter sätts att välja: den goda sidan eller den onda. I Lucas andliga universum står den reflekterande och argumenterande individen mot den lättmanövrerade massan, det vill säga individen eller kollektivet.

Denna antologi erbjuder en rik källa av kunskap om några olika ungdomsgruppers sökande och ställningstaganden i dag. För alla som arbetar med tonåringar och unga vuxna finns här mycket att lära.
  Den kanske viktigaste slutsatsen för oss i skolan (och som tonårsföräldrar), anser jag, är: i sitt sökande efter värden och livstolkning ska inte tonåringen lämnas ensam – vi vuxna måste finnas med i det samtalet!

SANNA INGELSTAM-DUREGÅRD

ur Lärarförbundets Magasin