Läs senare

Låt reformpennan vila!

DebattUtvärdera tidigare reformer innan nya beslut tas, skriver forskarna Lina Lago och Helena Ackesjö.

15 nov 2019
Det finns inga tydliga belägg för att en tidigarelagd skolstart med formell undervisning är gynnsam för fortsatt skolgång, snarare tvärtom, skriver Helena Ackesjö och Lina Lago.
Foto: Pixabay

Om debattören:

Helena Ackesjö är fil. dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

 

 

 

Lina Lago är fil. dr och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

Tioårig grundskola ska göra att fler elever klarar kunskapskraven” är rubriken i DNs artikel (190922) där utbildningsminister Anna Ekström (S) och Roger Haddad (L) beskriver hur ett tionde grundskoleår ska ersätta dagens förskoleklass.

De menar att Sveriges blygsamma noteringar i internationella kunskapsmätningar kan förklaras av det svenska skolsystemet med förskoleklass och en kortare skolgång än i andra länder. Uttalandet har sin grund i punkt 51 i januariöverenskommelsen och baseras på tanken om att elever ska få fler år på sig att nå kunskapsmålen och att undervisningen måste bli mer ”formell” redan från första skolåret.

Vi reagerar över att detta utspel kommer i en tid där flera tidigare reformer som berör förskoleklass fortfarande är under sjösättning. Känslan är att förskoleklassen ges skulden för låga kunskapsresultat. Med vilket vetenskapligt stöd framförs dessa argument?  Mycket av det som föreslås  – mer tid att nå kunskapsmålen, det vill säga 10-årig skolplikt, fler kunskapsmål i grundskolan, mer undervisningsfokus i förskoleklass och en åtgärdsgaranti för tidiga insatser och stöd – är redan infört.

De senaste reformerna har inte hunnit omsättas fullt ut i skolorna. Att då sjösätta nya reformer framstår därför som märkligt.

Dessutom skruvas kunskapsfokuset upp genom den nyligen reviderade läroplanen för förskolan. I vårt forskningsprojekt Förskoleklassen i en brytningstid (finansierat av Vetenskapsrådet 2018-2021) studerar vi konsekvenserna av de senaste reformerna. Vi ser att förändringar sker. Vi ser att förskoleklassverksamheten förskjuts till att bli den målstyrda och ämnesdidaktiska undervisningspraktik som efterfrågas. Vi ser att elevernas kunskaper kartläggs och att elevers behov av stöd identifieras tidigt.

Men vi ser också att det tar tid att förändra genom reformer. Nya reformer måste tolkas, analyseras, omsättas och utvärderas. Vi ser också att många kommuner samtidigt stramar åt sin skolbudget och att de resurser som faktiskt krävs inte tillförs.

De senaste reformerna har inte hunnit omsättas fullt ut i skolorna. Att då sjösätta nya reformer framstår därför som märkligt. Lärare måste få möjlighet att förändra sin undervisning och analysera resultatet. Skolledarna måste få tid att skapa nya villkor för arbetet. Forskning visar att det kan ta upp till fem år innan en reform är implementerad fullt ut. Vi kan inte kan förvänta oss snabba förändringar.

Det saknas dessutom vetenskapliga belägg för hur mer ”formell undervisning” bidrar till att eleverna höjer kunskapsresultaten. Det finns nationella och internationella studier som har undersökt samband mellan barns skolstartsålder och skolframgång. Majoriteten ger inga tydliga belägg för att en tidigarelagd skolstart med formell undervisning är gynnsam för fortsatt skolgång. Snarare verkar tidig formell och mer vuxenstyrd undervisning missgynna elevernas lärande, särskilt elever med lågutbildade föräldrar.

Om man har elevers skolframgång och kunskapsresultat för ögonen tycks alltså ett senare möte med formell undervisning vara mest framgångsrikt. Därmed saknas det också stöd för att underkänna förskollärarnas kompetens att undervisa de yngsta barnen i skolan.

Vi tror att man måste se bortom ålder och skolstart för att hitta nyckeln till prestation och skolresultat. Att skapa en hållbar och framgångsrik skola handlar om att lita på lärarna och samtidigt ge dem lugn och ro samt förutsättningar att bedriva god undervisning i linje med statens ambitioner. Låt därför reformpennan vila! Utvärdera sedan de reformer som redan har genomförs de senaste åren.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin