Läs senare

Liss Kerstin Sylvén: Engelska som undervisningsspråk

Språk- och ämnesintegrerad undervisning i engelska, SPRINT, har blivit populärt i Sverige. Men det är inte säkert att elevernas kunskap i engelska förbättras genom metoden.

08 jun 2004

Det framgår av Liss Kerstin Sylvéns avhandling där hon testat SPRINT-elevers engelska ordförråd i jämförelse med vanliga elevers.

Den första testomgången genomfördes när eleverna började i gymnasiet, dvs. innan engelska hade börjat användas som undervisningsspråk i SPRINT-gruppen. Den andra testomgången ägde rum i slutet av årskurs ett och den tredje i slutet av årskurs två.

Av resultaten framgår att SPRINT-eleverna hade ett större engelskt ordförråd än kontrollgruppen redan från början av studien, alltså innan SPRINT-undervisningen påbörjats.

Båda grupperna visade en statistiskt signifikant förbättring mellan testomgångarna, men SPRINT-gruppen förbättrade sig i högre utsträckning än kontrollgruppen. Analysen visar att även andra faktorer än undervisningsform är av stor vikt vad gäller elevernas tillägnande av det engelska ordförrådet.

Elevernas läsvanor utanför skolan är t. ex. en viktig faktor. Föräldrarnas utbildningsnivå och elevens attityd och motivation spelar också in.

Högpresterande elever i båda grupperna visar sig ha mera gemensamt än hög- och lågpresterande SPRINT-elever. Dessutom gjordes faktiskt de största framstegen i den SPRINT-grupp som använde sig av den minsta andelen engelska under skoldagen.

Att SPRINT-gruppens engelska ordförråd förbättras under perioden är ställt utom allt tvivel. Däremot är det alltså inte lika lätt att säga att det är enbart på grund av SPRINT-metoden som denna förbättring har ägt rum.

En försvårande omständighet när det gäller att dra slutsatser om SPRINT i Sverige är att det, till skillnad från situationen i många andra länder, inte finns några nationella riktlinjer för skolor att följa angående hur SPRINT skall användas, eller vilken kompetens som krävs i målspråket av
SPRINT-lärare.

Avhandlingsförfattaren diskuterar resultaten av studien även i förhållande till de ovan nämnda farhågorna kring SPRINT-metoden, nämligen påverkan på elevens modersmål och ämneskunskaper samt inverkan på svenskan i sin helhet.

Avhandlingens titel: Teaching in English or English Teaching? On the effects of content and language integrated learning on Swedish learners´ incidental vocabulary acquisition

Disputation: 5 juni 2004, engelska institutionen, Göteborgs universitet

Kontakt: Liss Kerstin Sylvén, tel. . 031-773 51 34 (arb.), 0706- 94 62 63 (mobil), e-post: liss.kerstin.sylven@eng.gu.se

ur Lärarförbundets Magasin