Läs senare

Lokalavdelningar tror inte på tjugo procent på fem år

Även om många kommuner har höjt lärarlönerna finns det tvivel bland lokalavdelningarna om att löneökningar på minst 20 procent fullt ut kommer att förverkligas.

24 sep 2002

Enligt en enkät om ÖLA-00 (överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor), som Lärarförbundets lokalavdelningar har svarat på, tycks avtalets genomförande inte fungera särskilt bra.
• Alla medlemmar verkar inte veta vad avtalet går ut på.
• Många tvivlar på att löneökningen på minst 20 procent under avtalsperioden ska genomföras.
• Två av tre lokalavdelningar uppger att rutinerna för lönesättning och lönesamtal är bristfälliga.
• Drygt hälften av lokalavdelningarna säger att avtalet inte lett till förbättringar för medlemmarna.
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz kommenterar enkätsvaren så här:
– Det vi vet är att det i kommunerna tecknats goda avtal, men att mycket återstår för att genomföra dem ute på arbetsplatserna. Det betyder att alla måste använda avtalet som ett redskap, inte bara lokalavdelningarna, utan även de enskilda medlemmarna.

Lönesamtalet är ett sådant redskap, menar Preisz.
– I lönesamtal kan den enskilde läraren sätta ett pris på sin kunskap och kompetens. Vi måste via våra fackliga företrädare sätta press på arbetsgivarna så att lönesamtal kommer till stånd.
En del av avtalet som enligt enkätsvaren tycks fungera ganska bra i de flesta kommuner är det utvecklingsarbete som parterna deltar i. I tre av fyra kommuner finns en plan för fortsatt arbete inom utvecklingsgruppen.
Det utvecklingsområde som fungerat bäst är introduktionen av nya lärare. Nästan hälften av lokalavdelningarna svarar att den fungerat bra eller mycket bra. Övriga utvecklingsområden – elevers inflytande, arbetstid, arbetsorganisation, arbetsmiljö och kompetensutveckling – har enligt de flesta fungerat mindre bra.

Enkäten ska följas upp av två till, år 2003 och 2004. Det har också inletts en djupstudie om avtalsarbetet i 20 kommuner tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Den ska också genomföras två gånger till.
Enkäten skickades till samtliga 289 lokalavdelningar. Svarsfrekvensen var 81 procent.

Här är samtliga resultat från enkäten:

1. Arbetar utvecklingsgruppen i enlighet med avtalets intentioner?

Ja, i mycket stor utsträckning13% (30)
Ja, i stor utsträckning52% (123)
Ja, i liten utsträckning32% (75)
Nej, inte alls3% (7)
Ej svarat1 st

2. Genomför utvecklingsgruppen de åtaganden och aktiviteter som parterna varit överens om?

Ja, i huvudsak54% (128)
Delvis41% (96)
Inte alls4% (9)
Inget svar3 st

3. Hur värderar ni resultatet av arbetet inom de sex utvecklingsområdena var för sig?

Mycket braBraMindre braEj godtagbart
Elevers inflytande10858829
Arbetstid11859627
Arbetsorganisation8879529
Arbetsmiljö9799828
Kompetensutveckling13768838
Introduktion av nya lärare28857728

4. Finns det en plan för utvecklingsgruppens fortsatta arbete?

Ja77% (181)
Nej21% (50)
Ej svarat5 st

5. Vilken betydelse bedömer lokalavdelningsstyrelsen att att utvecklingsgruppens arbete har för skolans utveckling i kommunen?

Mycket stor betydelse16% (37)
Stor betydelse33% (78)
Viss betydelse36% (85)
Liten betydelse12% (28)
Ingen betydelse2% (4)
Ej svarat4 st

6. Har utvecklingsgruppen samlat in resultaten av det utvecklingsarbete som enligt det lokala avtalet ska ske ute på arbetsplatserna?

Har gjort det från alla22% (52)
Från mer än hälften18% (43)
Från mindre än hälften15% (36)
Har inte gjort det alls40% (95)
Ej svarat10 st

7. Har avtalet inneburit att vi som facklig organisation har fått bättre möjligheter att påverka medlemmarnas villkor?

Ja65% (153)
Nej14% (33)
Vet ej17% (41)
Ej svarat9 st

8. Är det lokala avtalet känt ute på arbetsplatserna?

Ja, på alla arbetsplatser55% (130)
Ja, på mer än hälften29% (69)
Ja, på mindre än hälften10% (24)
Inte alls0% (1)
Vet ej3% (7)
Ej svarat5 st

9. Genomförs det lokala avtalets bestämmelser, åtaganden och aktviviteter på arbetsplatserna?

Ja, på alla16% (38)
Ja, på mer än hälften34% (81)
Ja, på mindre än hälften29% (69)
Inte alls4% (9)
Vet ej13% (31)
Ej svarat8 st

10. Bedömer lokalavdelningsstyrelsen att det lokala avtalet och det arbete som bedrivs i utvecklingsgruppen lett till förbättringar för medlemmarna?

Ja, i mycket stor utsträckning1% (3)
Ja, i stor utsträckning11% (27)
Ja, i viss utsträckning53% (124)
Ja, i liten utsträckning25% (58)
Nej, inte alls5% (11)
Ej svarat7 st

Löneavtalet
12. Har lönesättningsprocessen fungerat i enlighet med avtalets intentioner?

Ja, i huvudsak29% (68)
Ja, delvis49% (115)
Nej, inte alls22% (52)
Ej svarat1 st

13. Kommer kommunen enligt lokalavdelningsstyrelsens bedömning att nå upp till minst 20 procent under avtalsperioden?

Ja, helt säkert21% (49)
Ja, troligen50% (118)
Nej, troligen inte21% (50)
Nej, säkert inte8% (18)
Ej svarat1 st

14. På vilket sätt bestämdes löneutfallet 2002-04-01?

Genom att parterna kom överens om en traditionell pott för fördelning44% (105)
Fastställdes efter att resultat av lönesamtal och individuell lönesättning stämts av mot kommunens ekonomiska förutsättningar17% (39)
Annat sätt33% (77)
Ej svarat15 st

15. Vilken förhandlingsordning har använts 2002-04-01?

Förhandling59% (139)
Lönesamtalsmodellen (löneförslag i samband med lönesamtalet)19% (45)
Annat sätt18% (43)
Ej svarat9

16. Finns det rutiner och riktlinjer för lönesättning och lönesamtal?

Väl utvecklade rutiner och riktlinjerBristfälliga rutiner och riktlinjerInga rutiner och riktlinjer
Lönesättning6913529
Lönesamtal7712132

17. Har lönesamtal genomförts?

Ja, på alla arbetsplatser37% (87)
Ja, på mer än hälften27% (63)
Ja, på mindre än hälften14% (33)
Inte alls17% (41)
Vet inte3% (6)
Ej svarat6 st

18. Bedömer lokalavdelningsstyrelsen att medlemmarna använder sig av de möjligheter som löneavtalet ger att påverka sin löneutveckling?

Ja, i mycket stor utsträckning3% (7)
Ja, i stor utsträckning8% (19)
Ja, i viss mån36% (84)
Ja, i liten utsträckning33% (78)
Nej, inte alls12% (29)
Vet ej6% (15)
Ej svarat4 st

ANNIKA DZEDINA

ur Lärarförbundets Magasin