Läs senare

M: Forskarskolor för lärare måste skyndas på

DebattSatsningen på nationella forskarskolor för lärare vid lärarutbildningarna är bra, men den måste komma igång snabbare än vad regeringen planerat. Det skriver Betty Malmberg, moderat ledamot i Riksdagens utbildningsutskott, på lararnastidning.se.

21 Dec 2016

Om debattören

Betty Malmberg (M)), ledamot i Utbildningsutskottet.

Betty Malmberg (M)

Ledamot riksdagens utbildningsutskott.

Äntligen väljer ansvarig minister Helene Hellmark Knutsson att nämna behovet av en bättre kvalitet på lärarutbildningen. Det har tagit sin tid för ministern att fortsätta på det spår, med bland annat forskarskolor, skolforskningsinstitut och annat som den förra alliansregeringen tog initiativ till. Detta är ett arbete som medför en starkare kultur kring lärandet och ett mer forskningsbaserat arbetssätt i skolan.

Alla barn har rätt till en bra skola med skickliga lärare. Men lärare måste också kunna spendera mer tid med sina elever. Särskilt viktigt är det för våra elever i Sverige som får mindre tid i skolan jämfört med många andra länder. Forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson nämner detta kort i sin artikel, utan att ge ett enda konkret förslag. Vi moderater anser att mer tid med eleverna är en viktig pusselbit både i att förbättra skolan men också för att möjliggöra en närmare relation mellan forskning och skola. Därför vill vi införa lärarassistenter för att avlasta lärarnas administrativa arbete. Det ger lärarna mer tid till för- och efterarbete och inte minst mer tid tillsammans med eleverna.

Moderaterna vill också stärka våra lärares professionsutveckling och ge alla lärare rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan. Det vill vi göra genom att inrätta ett centra för lärarnas och skolledarnas professionsutveckling.

När det gäller regeringens satsning på forskarskolor, finns några frågetecken. De största resursförstärkningarna ligger nämligen först 2020. Två år efter valet. Det är märkligt med tanke på att regeringen samtidigt har initierat en kraftfull utbyggnad av lärarutbildningen utan några skarpa förslag för att höja kvaliteten på utbildningen.

Eftersom behovet av att knyta forskningen närmare skolan är så pass stort anser vi att de stora satsningarna på forskarskolorna inte ska behöva vänta till 2020. Vi tycker att förslaget är bra men det är märkligt att regeringen väljer att skjuta på satsningen och de resurser som har möjlighet att göra stor, och nödvändig, skillnad här och nu. I Moderaternas motförslag till regeringens forskningsproposition väljer Moderaterna därför att göra en omfördelning av pengarna så att satsningen på forskarskolorna kan byggas upp snabbare och så att det inte dröjer till efter nästa mandatperiod.

För att ytterligare förstärka kvaliteten i lärarutbildningen gör moderaterna också en stor satsning för att öka andelen lärarledd tid. Här finns stora behov att fylla. Idag möter nämligen hälften av lärarstudenterna sina lärarutbildare färre än 8 timmar/vecka. Det måste vi förändra. Moderaterna har därför öronmärkt nya pengar i sin budget för att kunna öka den lärarledda tiden på lärarutbildningen med 50 procent. Vi satsar totalt 1,2 miljarder kronor på detta under hela budgetperioden och det är mer resurser än vad regeringen satsar.

Att stärka skolans vetenskapliga grund innebär också att vi stärker professionen och elevernas lärande. Därför måste avståndet mellan forskningen och klassrummet minskas. Moderaterna ser därför en stor möjlighet i att kunna knyta forskarskolorna än närmare till lektorstjänsterna i karriärtjänstreformen. Vi är därför kritiska till att regeringen skär bort 5 000 karriärtjänster. Det är inte att ge skolan bättre förutsättningar att vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

ur Lärarförbundets Magasin