Läs senare

Många lärare vet inte att skolan ska vila på vetenskaplig grund

15 procent av lärarna känner inte till att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
– Det är väldigt viktigt att alla känner till detta. Lärarna har en skyldighet att arbeta utifrån skollagens bestämmelser säger Helene Ängmo, Överdirektör på Skolverket.

21 Okt 2013

15 procent av lärarna känner inte till att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och av dem som gör det är det bara 30 procent som uppger att de arbetar utifrån detta i mycket hög grad. Det visar en enkät som Riksrevisionen har gjort och som Lärarnas tidning har tagit del av. 

Sedan 2011 anger skollagen att utbildningen i skolan ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, vilket gäller såväl undervisningens innehåll som dess metoder. Det är Skolverkets uppgift att se till att detta sker genom att sprida forskningsresultat till skolorna.

Men Riksrevisionens undersökning visar nu alltså att många lärare inte ens är medvetna om att denna lag existerar.  

– Det är väldigt viktigt att alla lärare känner till bestämmelserna i skollagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Helene Ängmo, Överdirektör på Skolverket.

Hon hävdar att Skolverket jobbar mycket med dessa frågor, genom konferenser, forskningsspridning på webbsajten samt en helt nyutgiven bok om ämnet.Samtidigt betonar hon att lärarna och huvudmännen själva har ett ansvar.

– Lärarna har en skyldighet att arbeta utifrån skollagens bestämmelser och huvudmännen har en skyldighet att ge lärarna förutsättning för att kunna göra detta, säger hon.

Riksrevisionens undersökning visar också att drygt 20 procent av lärarna anser att Skolverkets stödmaterial och utvecklingsinsatser inte motsvarar deras behov. Och över hälften uppger att Skolverket behöver bli bättre på att nå ut med sina utvecklingsinsatser till lärarna.

– Vi kan jobba ännu bättre med det här. Vi ska ta fasta på och utveckla det som lärarna har användning för. Det är mycket bra att Riksrevisionen granskar och sätter fokus på denna viktiga fråga, säger Helene Ängmo.

Det stödmaterial som lärarna har störst användning för i fråga om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är Skolverkets allmänna råd. 45 procent av lärarna uppger i Riksrevisionens enkät att de har nytta av dessa. Därefter kommer Skolverkets webbplats om forskning, som 40 procent anser användbar. 

En av Riksrevisionens slutsatser i rapporten är att regeringens styrning av Skolverket behöver förändras och bli mindre detaljerad. Detta för att Skolverket ska hinna lägga större fokus på långsiktiga mål.

– Slutsatsen att regeringen detaljstyr för mycket är en fråga som regeringskansliet bör diskutera. Vi har en hög andel regeringsuppdrag vilket gör att vi har svårt att hinna med de mer långsiktiga uppdragen, exempelvis det om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så mycket som vi skulle vilja,säger Helene Ängmo.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  • Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Enskilda lärare har ett ansvar för att hålla sig uppdaterade inom forskningen såväl i sitt ämnesområde som i pedagogik.
  • Beprövad erfarenhet innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskade och dokumenterade.Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet.
Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin