Läs senare

Maria Simonsson: Förskolebarn och bilderböcker

Barn använder bilderböcker för att skapa kontakt, både med andra barn och med vuxna. Men böckernas bilder används också som ett redskap i den egna leken.

30 mar 2004

Maria Simonsson har studerat hur barn mellan tre och fem år i förskolan, i interaktion med andra barn och med vuxna, använder sig av bilderböcker. Bland annat har hon i sin etnografiska studie analyserat mer än 35 timmars videofilm.

Hennes forskning visar bland annat att barnen hämtar inspiration ur bilderna när de leker, fantiserar eller samtalar. Ibland används hela bilderboken, men ibland tar barnen också enstaka bilder ur sitt sammanhang och de får eget liv och en egen historia.

Maria Simonsson konstaterar att barns kontakt med bilderböcker visar att de blir kompetenta att själva använda och upptäcka böcker och att de ibland behöver dela sina upplevelser med andra barn och med vuxna.

Genom att använda bilderböcker får barnen erfarenhet av böcker och använder dem för att skapa mening, det vill säga de skapar ett slags barnens egen kulturella kompetens.

Maria Simonssons forskning syftar till en ökad förståelse av bilderbokens plats i den svenska förskolan. Bokanvändandet har en lång tradition i förskolan och har funktionen att dels förmedla en kultur och insocialisera barnen i ett bokläsande, dels samla barngrupper och åstadkomma lugn och vila.

Avhandlingens titel: Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel

Disputation: 2 april 2004, Tema Barn, Linköpings universitet

Kontakt: Maria Simonsson, tel. 013-28 66 42, E-post marsi@tema.liu.se

ur Lärarförbundets Magasin