Läs senare

Med bättre styrning gör alla det de är bäst på – tillsammans

DebattSkolledningar och huvudmän måste börja styra elevhälsan så att den jobbar förebyggande och främjande. Då mår eleverna bättre och lärare kan ägna sig åt kunskapsuppdraget, skriver Linda Johansson, lärare i Sollentuna.

10 aug 2017

Om debattören

Linda Johansson

lärare i svenska och engelska

förstelärare i svenska

Häggviksskolan i Sollentuna

Jag vill vara lärare. Det är världens bästa jobb. Samtidigt är min arbetssituation stressig och splittrad. Det blir allt svårare att hitta tiden för att planera min undervisning och för att bedöma elevernas arbeten. Kunskapsuppdraget och min egen utveckling av ämneskunskaper har fått stå tillbaka.

Hur kommer det sig att jag upplever detta?

En av orsakerna är styrningen, inte bara av mina arbetsuppgifter utan även styrningen av de av skolans uppdrag som ligger utanför det jag har kompetens för. Arbetet med elevernas hälsa och studie- och yrkesvägledning är områden som andra på skolan är experter på.

Illustration: Colourbox

Det främjande och förebyggande arbetet är reglerat i skollagen och finns för att eleverna ska må bra och deras framtidsval bli väl förberedda. Men hur väl fungerar det arbetet? Vilka förutsättningar finns?

Brister i ledning och styrning finns på många skolor. Skolverkets lägesbedömning 2017 som nyligen publicerades konstaterar att den förebyggande och främjande delen av elevhälsoarbetet är i det närmaste obefintlig. Yrkesgrupper som kuratorer och studie- och yrkesvägledare hinner inte med den delen av sitt arbete. Elevhälsan har även en aktiv roll i skolans värdegrundsarbete men tiden räcker enbart till för att lösa redan uppkomna problem.

Lärare och andra yrkesgrupper ska säkra att skollagen följs. Våra olika uppdrag finns där och det är tillsammans vi skapar en bra skola för våra elever. Det är en balans mellan tydlig avgränsning och samverkan. Skolledning och huvudmän måste i högre grad ta ansvar för att hela organisationen fungerar. Delarna måste tillsammans bli en helhet. Det handlar inte enbart eller i första hand om pengar.

En skola som fungerar är en fantastisk arbetsplats.

Skolans kompetenta och engagerade yrkesgrupper arbetar i en alltför stressig miljö och det är eleverna som drabbas. Deras situation är varken hållbar eller rättvis.

Skolledning och huvudmän måste förtydliga elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag och se till att det arbetet sätts i fokus. Jag är säker på att det går att hitta bra exempel på arbete runt om i landet. Ta reda på dem, gör arbetet konkret och anpassa det efter skolans behov så att olika yrkesgrupper med gemensamma krafter kan ägna sig åt det de har kompetens för.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Hur hänger detta ihop med att jag vill ha tid att vara lärare? Jag tänker att skolledningen då samtidigt avlastar oss lärare från allt som inte direkt är kopplat till kunskapsuppdraget, till exempel att informera och vägleda elever i viktiga val och hur det fungerar med betyg, vilket är studie- och yrkesvägledningens ansvar.

Det finns en kraft och en energi som skulle komma fullt ut till sin rätt i en mer hållbar organisation. En skola som fungerar är en fantastisk arbetsplats.

Jag vill vara lärare och ägna all min energi åt att undervisningen ska utveckla mina elevers kunskaper. Kan detta vara en väg att nå dit?

ur Lärarförbundets Magasin