Läs senare

Mellanstadieelever i våldsamma bråk med lärare

Efter hot och våld mot ett 15-tal lärare på Bjurslättsskolan i Göteborg kräver facket en bättre arbetsmiljö. Nu lovar skolledningen att skapa en tryggare arbetsplats och vända utvecklingen med våldsamma elever på låg- och mellanstadiet.

01 nov 2016

Bjurslättsskolan i stadsdelen Lundby i Göteborg har sedan i våras haft problem med hotfulla och våldsamma mellanstadieelever. Flera lärare har blivit slagna och en fick en stol kastad mot sig.

– För en dryg vecka sedan hade vi en jätteallvarlig incident mellan en elev och lärare. Då kände vi att nu får det vara nog, säger Malin Jönsson, ledamot i Lärarförbundets avdelningsstyrelse i Göteborg och företrädare för Lundby.
 

Foto: ColourboxFör att få stopp på problemen i skolan har skyddsombudet gjort en framställan enligt arbetsmiljölagen – en så kallad 6 6a-anmälan – till områdeschefen för skola. Skrivelsen skickades också till Arbetsmiljöverket för kännedom.

– Det är inget vi gör i första taget, men vi har haft en dialog med ledningen om att få fram en handlingsplan och tycker inte att vi fått tillräcklig respons, säger Malin Jönsson.
 

Om skolledningen inte svarar på hemställan, eller gör det på ett sätt som de fackliga företrädarna inte är nöjda med, blir nästa steg att gå vidare med en formell anmälan till Arbetsmiljöverket. Sedan turbulensen startade på skolan har skyddsombudet också övervägt att stoppa lärares arbete eller vissa arbetsmoment genom att begära skyddsombudsstopp. 
 

Förvaltningen har inlett ett arbete för att komma tillrätta med problemen, men lärarfacken ansåg ändå att Arbetsmiljöverket behöver kopplas in. Det har gjorts flera arbetsskadeanmälningar på skolan, även när det gäller erfarna behöriga lärare. 
 

Efter ett möte förra veckan mellan skolledningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har Bjurslättsskolans rektor Johan Gilberth skissat på en handlingsplan. Ett förslag ska presenteras för facket senast på onsdag den här veckan.

– Både elever och lärare måste tas om hand så att alla kan befinna sig i skolan på ett bra sätt efter sådana här händelser, säger Johan Gilberth.
 

Hur då?

– Genom att förtydliga rutinerna och ha en plan för vilka åtgärder vi ska sätta in. Det kan vara fruktansvärt jobbigt för både eleven som gjort så mot läraren och för läraren att möta eleven som utsatt en för våld.
 

Kan du vara ner konkret?

– Vi vill inte skapa allmängiltiga lösningar och utmåla de här eleverna som en homogen grupp. Det är viktigt att möta alla individer. Vi stärker också bemanningen med tre lärarvikarier.
 

Kan det bli aktuellt att stänga av elever?

– Vi funderar kring det, men att stänga av en sjuåring och utmåla barn som arbetsmiljöproblem är något djupt problematiskt. Samtidigt vill jag inte förringa pedagogernas upplevelser. De ska inte bli utsatta för kränkningar, våld och hot. Det ska inte få ske.
 

På Bjurslättsskolan F-6 arbetar ett 40-tal lärare, förskollärare och fritidspedagoger. För närvarande saknas 6-7 behöriga lärare i grundskolan. 

– Lärarbristen är en stor del av problemet. Sedan början av höstterminen har vi inte tillräckligt många behöriga lärare på plats. Problemen på skolan har en tydlig koppling till att personal och elever inte mår bra, säger Johan Gilberth. 
 

Förstärkningen med tre personer från stadsdelens pool för lärarvikarier hoppas han ska minska trycket på skolans lärare. Han ser också över hur kontakterna med både föräldrarna och individ– och familjeomsorgen kan stärkas. 
 

Är elevhälsan tillräckligt utbyggd?

– Jag tycker att vi har ganska goda resurser i elevhälsan. Däremot funderar jag över hur vi riktar insatserna. Helst vill vi arbeta förebyggande, men det är väldigt svårt när man står mitt uppe i en akut situation, säger Johan Gilberth.

3 frågor om när skyddsombud larmar

  1. När ska ett skyddsombud larma Arbetsmiljöverket?
    Arbetsmiljöproblem ska i första hand hanteras lokalt i samverkan med arbetsgivaren. När arbetsgivaren inte åtgärdar problem inom rimlig tid, kan ett skyddsombud göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt sjätte kapitlet paragraf 6a i arbetsmiljölagen.
  2. Vad händer efter en 6 6a-anmälan?
    Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer ut och genomför en inspektion, vilket ska ske skyndsamt efter anmälan. Detta görs tillsammans med skyddsombud och arbetsgivare. I de flesta fall leder inspektionen till att arbetsgivaren åläggs att genomföra vissa åtgärder, genom ett så kallat föreläggande med hot om vite. I vissa fall avskrivs ärendet, antingen för att skyddsombudet nöjer sig med arbetsgivarens förslag till åtgärder, eller för att Arbetsmiljöverket inte finner att anmälan har stöd i arbetsmiljölagen.
  3. Vad händer om arbetsgivaren fortfarande inte agerar?
    Då går ärendet vidare till domstol där beslut om vite fattas. En kommun, eller annan skolhuvudman, kan bli skyldig att betala vitesbelopp på flera hundra tusen kronor.

ur Lärarförbundets Magasin