Läs senare

Mentorer till gymnasieelever ska leda fler till examen

LagförslagTillgång till en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Tydligare rektorsansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro bland elever. Det är två av regerings förslag för att få fler elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan att fullfölja sin utbildning. Men Liberalernas partiledare Jan Björklund tycker att förslagen är tandlösa.

16 feb 2018
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förslagen, som regeringen presenterar i en lagrådsremiss (se faktarutor nedan), har sin bakgrund i att runt en tredjedel av eleverna går ut gymnasieskolan med ofullständiga betyg och att många som börjar på ett förberedande introduktionsprogram aldrig går över till ett nationellt program.

Gymnasieutredningen levererade 2016 mängder av förslag på åtgärder, och några av dem går nu vidare på remiss till lagrådet.

Ett av förslagen är ett lagkrav på något som de allra flesta elever redan har, nämligen en mentor, alltså en lärare som slår larm om eleven halkar efter.

– Med en reglering blir det tydligt att alla ska ha en mentor. Ingen elev ska fastna på en ofärdig kurs eller ett arbete som inte lämnats in, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Ett annat förslag är att eleverna på introduktionsprogrammen garanteras minst 23 timmars undervisning i veckan. Det förekommer att elever får så lite som tio timmar i veckan, enligt Anna Ekström.

– Är det några som behöver mycket undervisning är det eleverna på introduktionsprogrammen, men 23 timmar ligger ändå ganska nära de nationella programmen, säger hon.

Andra förslag är att ge rektorer ett tydligare ansvar att utreda frånvaro och att elever som börjar på språkintroduktion ska få en individuell studieplan inom två månader.

Jan Björklund.

Jan Björklund, utbildningsminister i den tidigare Alliansregeringen, ger inte mycket för förslagen.

– Det är helt otillräckligt. Det räcker inte att lagstifta om mentorer, det har ju alla elever redan. Vi kommer i stället att behöva återinföra tvååriga yrkesprogram för en stor grupp av eleverna. Det är bättre att de går en utbildning de klarar av än att de misslyckas, säger han.

– Arbetsgivarnas mycket tydliga krav är att eleverna har en gedigen gymnasieutbildning. Men det finns alternativ för dem som inte klarar gymnasieexamen i ett kliv, i form av yrkespaket som kan byggas på i efterhand. Så när Jan Björklund vill bygga återvändsgränder vill jag bygga trappsteg, svarar Anna Ekström.

Förslag för gymnasiet

 1. Alla elever som behöver ska få stöd i utbildningen i dess helhet. Det kan handla om extra anpassningar eller särskilt stöd, och det ska gälla alla skolformer.
 2. Alla elever ska ha en mentor som följer deras kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd och då skyndsamt informera berörd personal.
 3. Om en elev byter skola ska uppgifter om exempelvis extra anpassningar eller särskilt stöd överlämnas till den nya skolan för att underlätta övergången för eleven.
 4. Rektorn får ett tydligare ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.
 5. Kommunernas ansvar för hur ungdomar är sysselsatta justeras, så att det blir tydligare vilka ungdomar som omfattas.
  Källa: Utbildningsdepartementet

Förslagen för introduktionsprogrammen

 1. Utbildningsplanen ska innehålla utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
 2. Alla elever ska ha rätt till en undervisningstid på i genomsnitt 23 timmar per vecka.
 3. Alla elever ska ha rätt att fullfölja utbildningen enligt såväl huvudmannens utbildningsplan som den individuella studieplanen.
 4. Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Bedömningen ska göras skyndsamt, så att en individuell studieplan kan upprättas inom två månader från mottagandet.
 5. Introduktionsprogrammet preparandutbildningen tas bort. Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val blir bredare och ska syfta till att eleverna får en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Programmet byter namn till programinriktat val.
 6. En elev på ett introduktionsprogram som söker till ett högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska få möjlighet till undantag för behörighetskrav i upp till två ämnen, om den sökande uppfyller övriga behörighetskrav och bedöms ha förutsättningar att klara studierna. Den sökande får inte sakna godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Undantaget gäller om den sökande har fyllt 19 men inte 20 år.
  Källa: Utbildningsdepartementet

ur Lärarförbundets Magasin