Läs senare

Moderaterna: Fridolin har inga skarpa förslag

Gustav Fridolin har varken en plan eller några skarpa förslag för hur fler elever – särskilt nyanlända – ska klara skolan bättre. Det hävdar Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skol- och utbildningspolitisk talesperson, i en replik till utbildningsministern.

11 okt 2016

Mycket riktigt är det glädjande att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Det är ett kvitto på två saker: att Alliansens samlade reformer med mer kunskap i fokus nu börjar ge effekt och att vi har skickliga lärare och rektorer som har lagt ner mycket jobb och tagit ett stort ansvar för att fler ska lyckas i svensk skola. Vi vill rikta ett stort tack till er.

Men skillnaden mellan oss och utbildningsminister Gustav Fridolins vänsterregering är att vi inte är nöjda. Vi tror att svensk skola har ytterligare förbättringspotential. Vi är även oroade över att behörigheten i den grupp av elever, nyanlända, som har de tuffaste utmaningarna sjunker så drastiskt. Det är därför anmärkningsvärt att Gustav Fridolin, efter halvtid i mandatperioden som ansvarig minister, fortfarande inte har presenterat någon plan för skolans nuvarande och framtida utmaningar.

I Moderaternas plan för att ge alla elever bättre förutsättningar att lyckas i skolan tror vi på nolltolerans mot dåliga skolor. I det arbetet är lärarna avgörande. Men i såväl mina egna möten med lärare som i undersökningar bekräftas bilden av att vi måste göra mer för att stärka lärarnas kompetens i mötet med de nyanlända eleverna.

Därför har Moderaterna förslagit att alla lärare ska få med sig kunskaper i andraspråksinlärning från lärarutbildningen. Vi vill också se bättre möjligheter att studera svenska som andraspråk på sommaren och på distans. 

Men även lärare som har arbetat en tid behöver bredda och fördjupa sin kunskap om andraspråksinlärning.  Vi vill därför att alla huvudmän ska säkerställa att alla lärare har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan. För att stärka och förbättra lärarnas och skolledarna kompetensutveckling vill Moderaterna inrätta ett nytt professions- och komptensutvecklingscentra. Detta har Gustav Fridolin och regeringen hitintills sagt nej till.
 

I dag är det otydligt vilka kunskaper som krävs för att komma vidare från förberedelseklass till ordinarie undervisning. Moderaterna vill därför införa obligatorisk och formaliserad bedömning med ämnesspecifika kunskapsmål som förtydligar när en elev ska gå vidare.

Lovskola måste bli möjligt i alla kommuner, och för alla elever i årskurs 6 till 9 som behöver det. Därför vill vi satsa 450 miljoner kronor på utökad lovskola. 

För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för kort för att hinna uppnå målen i grundskolans alla sjutton ämnen. Vi vill därför att rektorerna ska få långtgående befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.

En framgångsrik integration börjar med skolan och lärarna. Att fler elever klarar sig vidare till gymnasiet är stort och viktigt steg i rätt riktning. Men att behörigheten sjunker kraftigt i den grupp av elever som har de tuffaste utmaningarna med att klara skolan, oroar oss. Än mer oroande är att regeringen och Gustav Fridolin inte förmår att se allvaret i situationen och varken har en plan eller några skarpa förslag för hur fler elever ska klara skolan bättre. Det är inte ge er lärare bättre förutsättningar att lyckas med ert uppdrag.

ur Lärarförbundets Magasin