Läs senare

Nationella avtal ska underlätta praktiknära skolforskning

Mer praktiknära forskning, bättre verksamhetsförlagd utbildning och en stärkt skolutveckling. Det är några av målen med de nya avtal som är tänkta att reglera samverkan mellan lärarutbildningen och skolor.

19 nov 2015

Utbildningsdepartementet arbetar med ett förslag på ett ramverk som ska reglera hur lärosäten och skolor kan samverka om forskning och praktik. Detta ska ske genom så kallade ULF-avtal, där ULF står för undervisning, lärare och forskning.

– Vi vill hitta en form för den praktiknära forskningen. Det handlar också om att se till att det finns tillräckligt med disputerade lärare på lärarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Avtalen ska reglera samarbetet både regionalt och nationellt. Förutom att stötta den praktiknära forskningen ska avtalen:

  • stärka utvecklingen av skolan och undervisningen
  • få fler lärare att forska genom att ge möjlighet till kombinationstjänster på skolor och lärosäten
  • förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen
  • stärka projektet med övningsskolor som just nu genomförs på försök

– Vi kan redan nu se att försöksverksamheten fallit väldigt väl ut, säger Helene Hellmark Knutsson.

Förslaget kommer ursprungligen kommer från universiteten i Uppsala, Göteborg och Karlstad. I en skrivelse till utbildningsdepartementet skriver de att den här typen av samverkan skulle vara ett sätt att leva upp till skollagens krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De forskarskolor som bedrivits under några år har medfört att det nu finns ett antal lärare och förskollärare med licentiat- eller doktorsexamen, en förutsättning för den här typen av samverkan. Lärosätena har utarbetat ett förslag på hur ett avtal skulle kunna se ut. Representanter från de tre lärosätena har även träffat utbildningsdepartementet och diskuterat frågan.

En av dem som utarbetat förslaget är Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

”Det är oerhört positivt att vi nu har påbörjat ett samtal kring detta och från universitetens sida bidrar vi gärna till att ta fram mer konkret underlag för att detta ska kunna bli verklighet i en nära framtid”, skriver hon på sin blogg.

De tre lärosätena föreslår en femårig försöksverksamhet som de vill vara delaktiga i.

Lärarförbundet ställer sig positivt till förslaget som förbundet anser kan öka den vetenskapliga grunden både i skolan och på lärarutbildningen.

En motsvarande konstruktion finns redan inom vården, där så kallade ALF-avtal bland annat reglerar ersättning för landstingens kostnader i samband med utbildning av läkare och för klinisk forskning.

Fakta/Varför ULF-avtal?

I förslaget från de tre lärosätena framförs följande skäl att ta fram ett avtal på skolområdet liknande ALF-avtalet inom vården.

  1. Skola och utbildning är ett av samhällets allra största åtaganden i samtiden och avgörande för framtidens samhälle.
  2. Både skolor och blivande lärares och förskollärares utbildningar behöver utveckla en förstärkt vetenskaplig grund i samklang med beprövad erfarenhet.
  3. Ett ALF-avtal på skolområdet kan lägga grunden för att göra lärar- och förskolläraryrket mer attraktivt genom att möjliggöra ytterligare karriärmöjligheter.
  4. Lärare med examen på licentiat- eller doktorsnivå som är anställda i förskola och skola behöver få möjligheter att fortsätta forska eller aktivt delta i forskningsprojekt för att kunna bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling.
  5. Lärosätenas stora behov av lärare medför redan idag att forskarutbildade lärare i skolan ofta prioriterar anställning vid universitet/högskola då goda forskningsmöjligheter hittills inte erbjudits dem i förskola och skola. Möjligheter att forska skulle sannolikt bidra till att göra det mer attraktivt att arbeta i skola/förskola.
  6. Högskolesektorn och dess lärar- och förskollärarutbildningar har idag behov av forskning som kan genomföras tillsammans med disputerad lärare hos skolhuvudmannen. Detta för att ständigt utveckla ny kunskap men även att underlätta för att vunna insikter och kunskaper blir kända och använda i verksamheten.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin