Läs senare

Nationella prov ska rättas automatiskt digitalt

nationella provRegeringen vill att en så stor andel som möjligt av de nationella proven ska rättas digitalt. Tanken är att frigöra tid för lärarna.
Samtidigt skärps tonen gentemot alla skolhuvudmän. Det tekniska måste fungera i alla skolor i god tid innan de digitala proven införs.

15 nov 2019
Nationella prov ska rättas automatiskt digitalt
De digitala nationella proven som sjösätts 2022 ska till stor utsträckning rättas automatiskt. FOTO: Colourbox

De nationella proven skrivs av hundratusentals elever i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet och komvux varje år. Proven ska fungera som stöd för likvärdig betygssättning över hela landet.

Men hantering och rättning av proven tar mycket av lärarnas tid och upprepade gånger har tryckta prov eller facit kommit på avvägar före provtillfället och spridits bland elever. Därför förbereder Skolverket sedan ett par år för att digitalisera proven.

Nu har regeringen dessutom beslutat att Skolverket ska sträva efter att så stor andel som möjligt av proven ska rättas automatiskt, alltså datoriserad rättning.

– Genom att en större andel av proven rättas automatiskt kan vi minska den tid lärarna måste lägga på att bedöma proven. Det frigör mycket värdefull lärartid. Ett annat argument är att det med automatisk rättning blir en likvärdig bedömning av hur eleverna svarar, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT.

Det är redan i dag möjligt att med så kallad maskininlärning ta fram system som automatiskt kan bedöma uppsatser eller andra skriftliga resonemang. Men sådan teknik är till stor del fortfarande på utvecklingsstadiet. Så frågan är i vilken grad de nationella proven måste anpassas till den teknik som är tillgänglig i dag.

– Jag vill verkligen betona att vi inte ska gå över till enbart kryssfrågor i de nationella proven. Men jag är övertygad om att det finns delar i proven som kan automaträttas utan att man tappar djupet och bredden, säger Anna Ekström.

Hur stor andel av proven som anpassas blir därmed upp till Skolverket att bedöma. Skolverket kommer också att få ett tydligt mandat vad gäller kravet på alla skolhuvudmän att ha fungerande datorer och uppkoppling när de digitala proven införs. Det finns nämligen signaler om att en del huvudmän ligger efter i planeringen.

– När proven digitaliseras är det så viktigt att det tekniska fungerar. Jag har själv hört viss oro från huvudmännens sida huruvida de har den tekniska infrastruktur som behövs. Det är uppenbart att vi behöver en tydlighet, Skolverket måste klart och tydligt kunna föreskriva vilken teknik som behövs, säger Anna Ekström.

Så sent som i förra veckan beslutade regeringen, som en följd av januariavtalet, att Skolverket ska ta fram förslag på hur rättningen skulle kunna göras centralt, exempelvis vid en myndighet. Vilka som ska rätta de olika delproven som inte rättas automatiskt, återstår alltså att se.

Fakta: Nationella proven   

 Nationella prov är obligatoriska och skrivs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, samt i gymnasieskolan och komvux.
   Eleverna skriver prov i matematik och svenska/svenska som andraspråk, från årskurs 6 också i engelska.
   I årskurs 9 tillkommer dessutom prov i något SO- ämne samt i något NO-ämne.
   För två år sedan beslutade riksdagen att de nationella proven ska digitaliseras och att proven ska rättas av annan lärare än den undervisande läraren (extern rättning).
   Ett tungt vägande skäl har varit mindre risk för fusk, då tryckta prov inte behöver skickas ut till skolorna och riskera att komma på avvägar.
   Man har också velat undvika ”glädjebetyg”, det vill säga alltför snäll bedömning.
   Nyligen har regeringen beslutat, som en följd av januariavtalet, att Skolverket ska utreda hur en central rättning – vid exempelvis en myndighet – kan införas.
   Därefter har regeringen beslutat att Skolverket ska se över hur så stor andel som möjligt av proven kan rättas automatiskt.
   Skolverket får också tydligare mandat att säkerställa att alla skolor har tekniken på plats när de digitala proven införs.
   De första digitala proven genomförs 2022. En försöksverksamhet pågår på 100 skolor.

   Källa: Utbildningsdepartementet och Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin