Läs senare

Naturvetenskap tappar

Beslutet att avveckla stödet till centren för naturvetenskap och teknik oroar företrädare för vetenskapssamhället.

23 jan 2014

Bild: Marie KassmanRiksdagen har beslutat att stödet till de fyra nationella resurs­centren i natur­vetenskap och teknik ska upphöra.

Vi är djupt bekymrade över beslutet, som innebär avveckling av en värdefull och klassrumsnära resurs för landets lärare. Denna avveckling går stick i stäv med regeringens ambitioner att stärka kunskapsnivån inom naturvetenskap och teknik hos Sveriges elever.

Riksdagen klubbade den 11 december igenom en avveckling av Centrum för tekniken i skolan (Linköping), Kemilärarnas resurscentrum (Stockholm), Nationellt resurs­centrum för fysik (Lund) och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Uppsala).

Utan föregående utvärde­ring av resurscentrens verk­­samhet, och analys av konsekvenserna, får dessa inte längre statliga medel. I stället skapas ett nytt ämnesdidaktiskt forskningscentrum för hela landet.

Vi anser det nödvändigt att resurscentren i biologi, kemi, fysik och teknik kan fortsätta med sin praktiknära verksamhet i samarbete med ett nytt ämnesdidaktiskt centrum.

När nu stödet upphör riskerar väl fungerande verksamheter att raseras — verksamheter som under många år byggts upp i de ämnen som är prioriterade i svensk skola, och är en förutsättning för landets framtida konkurrenskraft.

Avvecklingen av resurs­centren är direkt kontraproduktivt till andra insatser för att öka utbildningskvaliteten i naturvetenskap och teknik.

Sveriges situation är särskilt prekär med tanke på ung­domars sviktande intresse för naturvetenskap, de dåliga resultaten i den senaste Pisa-rapporten och den svaga rekryteringen av nya lärare.

De nationella resurscentren har etablerade samarbeten med science center, naturskolor, före­tag och organisationer samt nätverk där lärare kan ta del av varandras erfarenheter och universitetens forskning.

Riksdagsbeslutet oroar oss och vi förordar att Skolverket får i uppgift att tillsammans med företrädare för resurscentren arbeta fram en modell för ett gemensamt uppdrag om fortsatt och förbättrat klassrumsnära stöd till lärar­na.

Alla insatser är oerhört ange­lägna. Ett kostnadseffektivt sätt är att ge fortsatt stöd till de nationella resurscentren.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin