Läs senare

NO-lärare ber om språklig coachning

ForskningLärare behöver arbeta mer språkutvecklande i NO-ämnena för att elever ska kunna förstå innehållet och språket. Samtidigt visar forskning att lärare ser brister i sin kommunikation med eleverna och att de saknar stödmaterial.

av Lenita Jällhage
11 jan 2019
11 jan 2019
Maaike Hajer. Foto: Malmö universitet.

Maaike Hajer, gästprofessor vid Malmö universitet konstaterar att läroplanen är tydlig med att alla ämnen ska ha ett språkperspektiv eftersom det ökar elevernas förståelse.

I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Science and Literacy Teaching (SALT) har hon som forskningsledare följt NO-lärare som jobbat hårt för att förverkliga målet. De efterfrågar konkret handledning och stöd i klassrummen för att kunna arbeta med språket på ett effektivt sätt.

– Lärare är motiverade att arbeta med detta i sina ämnen och ser det som viktigt men det är en utmaning att arbeta språkutvecklande i klassrummen, säger hon.

Maaike Hajer konstaterar att naturvetenskapliga begrepp ofta är svåra för elever att förstå i allmänhet och för flerspråkiga elever i synnerhet. Elever med ett annat förstaspråk riskerar att misstolka ord inom NO-ämnena och översätta dem felaktigt eftersom många ord kan ha en helt annan innebörd i vardagsspråket än som fackterm. Sådana ord är till exempel ”lösning” och ”ledning”.

Många lärare som Maaike Hajer mötte blev utmanade på ett positivt sätt av sina kollegiala samtal i ämnesgrupper på skolan. Forskarna märkte dock att många lärare var självkritiska när det gällde hur de kommunicerar med sina elever och hur de använder språkliga begrepp i klassrummen.

– Det behövs byggas upp ett samarbete med universitet och högskolor där lärarna kan få handledning som är ”hands on” i själva undervisningen tillsammans med det kollegiala lärande inom exempelvis Läslyftet, säger hon.

Skolforskningsinstitutets stora forskningsöversikt, som också nyligen publicerades, har särskilt undersökt språk- och kunskapsutvecklande undervisning i klassrum med många flerspråkiga elever och med fokus på naturvetenskapliga ämnen.

– Nyanlända och andra flerspråkiga elever möts ofta av komplexa utmaningar under skolårens högre stadier, säger Farzaneh Moinian, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Forskningsöversikten visar bland annat att elever som tolkar orden fel kan missförstå hela den naturvetenskapliga innebörden och få svårt att hänga med i ämnet. Skolforskningsinstitutet har lyft fram flera olika arbetssätt som lärare kan använda för att underlätta för eleverna att öka förståelsen i NO-ämnena. Det handlar om att:

  • Föra samtal i klassrummet genom att exempelvis låta eleverna arbeta i par eller små grupper kan ha positiv inverkan på förståelsen.
  • Scanna av elevernas förförståelse och fånga upp vardagsord som liknar NO-begreppen men har en annan innebörd.
  • Att ta vara på flerspråkiga elevers förstaspråk och deras vardagliga erfarenheter kan stötta förståelsen.
  • Använda visuella symboler, audiovisuella och digitala resurser kan underlätta lärandet.
  • Som lärare kan man också upprepa vad eleven säger genom att använda de naturvetenskapligt korrekta orden.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin