Läs senare

Normkritik är självklart

Skolan ska ta upp kön och sexualitet ur ett brett perspektiv. Det skriver företrädare för RFSU i polemik med tidigare debattörer.

30 Maj 2016

Illustration: Maria Ramondsdotter

Nätverket för samlevnad (NFS) ställer sig i ett inlägg i Lärarnas tidning nr 7/16 kritiskt till normkritik, till jämställdhet och till sexualupplysning som inkluderar fler grupper än killar och tjejer som är heterosexuella. Kritiken riktar sig inte bara mot RFSU och RFSL utan också mot Skolverket, statliga utredningar, DO och hur diskrimineringslagen och skollagen är formulerad.

I »När minoriteten tar majoriteten som gisslan« kritiserar NFS svensk pedagogisk forskning som visar vilka vinster skolan kan göra genom att reflektera över normer i det pedagogiska arbetet. NFS:s rapport saknar vetenskaplig grund. Skolan kan inte arbeta utifrån detta som lite miss­visande kallas »rapport«.

Däremot välkomnar vi en saklig och ärlig diskussion om syftet med sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige 2016. NFS uppvisar en oro för en »dold agenda«. Det finns ingen sådan.

Materialet »Sex i Skolan«, som gjorts i samarbete mellan RFSU, Kommunförbundet Skåne och andra, är framtaget i linje med skolans värdegrund. Skolan ska arbeta för alla människors lika värde oavsett vad NFS anser om det. Skolan ska arbeta utifrån den forskning som finns att tillgå nu, och den är samstämmig och går på två tvärs med vad NFS förespråkar.

I skolans uppdrag ingår att prata om kön och sexualitet med en bred ansats och ur flera olika perspektiv. Barn och unga som fått en undervisning som är upplysande, inkluderande och reflekterande har större förmåga att ta ansvar för sig själva och andra.

Via forskning vet vi även att budskap om avhållsamhet inte bara är verkningslöst utan kontraproduktivt. Vi vet från undersökningar från statliga myndigheter (som visserligen NFS underkänner) att transpersoner och personer som inte identifierar sig med hetero­normen har en sämre hälsa. Det gäller att öka kunskaper och minska ohälsa — för alla grupper.

Innehållet i Lgr11 och i Lgy11 ska följas. Skolan ska från årskurs 1 undervisa om normer. Att påstå att ett normkritiskt förhållningssätt skulle strida mot skolans värdegrund bygger i bästa fall på djup okunskap, i sämsta fall på en agenda som står i strid med den värdegrund som den svenska skolan ska genomsyras av.

Normkritik syftar till att bredda normer så att fler får plats. Normkritik är inte att upplösa normer.

Vi har lämnat ett samhälle som exkluderar. Vi har lämnat ett samhälle där det är legitimt att ifrågasätta människors rätt att få välja sina relationer. Vi har lämnat ett samhälle där barn ska påtvingas egenskaper som de inte känner sig bekväma med. Detta kallar NFS för »aktiv social ingenjörskonst«. Forskning, lagar och styrdokument kallar detta att inkludera.

Det som NFS refererar till som »den normkritiska agendan« är samma agenda som FN:s deklaration om barnets rättig­heter, EU:s direktiv om horisontella kriterier och definitionen av social hållbarhet som används som en tillväxtfaktor inte bara i Sverige utan runt om i världen.

NFS vill bevara normer som skapar ohälsa. Vi kommer i stället att arbeta vidare för en sex- och samlevnadsunder­visning som syftar till att göra innanförskap större och utanförskap mindre, att bistå skolan med stödmaterial och uppmuntra elever i Sverige att kräva sin rätt till en öppen och kunskapsbaserad sex- och samlevnadsundervisning.

ur Lärarförbundets Magasin