Läs senare

Ny dom stärker lärare mot hotfulla föräldrar

HOTEn arg förälder som skickade aggressiva mejl och mess till en lärare har dömts för hot mot tjänsteman.
"Om domen står sig stärker den lärarkåren. Man kan inte ta till vilka metoder som helst mot kåren", säger Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta.

Bakgrunden är ett intermezzo i ett klassrum i en sydsvensk skola. En elev kastade saker omkring sig med följd att läraren först försökte be eleven lämna klassrummet, därefter kontaktades biträdande rektor som fick ta sig an eleven.

Elevens förälder reagerade med att skicka meddelanden med hot om våld till läraren. Såväl tingsrätt som Hovrätten över Skåne och Blekinge fann att föräldern gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman, och det är en viktig signal enligt Jens Ranta.

Jens Ranta, ombudsman Lärarförbundet

– Det finns många lärare som inte känner till att det, utöver betygssättning, finns andra delar i deras uppdrag som är myndighetsutövning. En sådan del, med sin grund i skollagen, är att upprätthålla studiero. Vi vet inte om domen överklagas, men om den står sig blir det tydligt att tjänstemannaskyddet finns där även för lärare. Det kan stärka professionens ryggrad.

I hovrättens dom slås också fast att det i detta fall inte spelade någon roll att den hotade läraren var obehörig, det vill säga saknade lärarlegitimation.

– Utifrån anställningsavtalet och andra bedömningsgrunder var hennes ansvar i klassrummet att likställas med en behörig lärares, säger Jens Ranta.

Föräldrar som ställer orimliga krav och beter sig illa eller till och med hotfullt är något det talas mycket om i lärarkåren.

– Vi får ofta höra talas om de arga fredagskvällsmejlen, mejl med klagomål som inte är så diplomatiskt formulerade. Många lärare berättar att det påverkar deras vardag och lust till yrket. Det är inte heller alla gånger den drabbade får stöd av huvudmannen. Så kan vara fallet om vårdnadshavaren hotar med att välja en annan skola, säger Jens Ranta.

Den hotfulla föräldern dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Hon ska dessutom betala 5 000 kronor i skadestånd till läraren.

Skyddade objekt

Lärare omfattas av bestämmelsen hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap 1 §) och tillhör den krets av skyddade objekt som lagstiftningen avser. De beslut och åtgärder som en lärare fattar inom ramen för sin tjänsteutövning och som får rättsverkningar mot mot den enskilde är en myndighetsutövning.

En icke behörig lärare  kan ha samma ansvar och befogenheter som en behörig i sin anställning. Det kan exempelvis handla om att trygghet och studiero upprätthålls.

Om en förälder eller annan person försöker påverka de åtgärder som en lärare vidtar inom ramen för sin tjänsteutövning så kan det leda till att hen döms för hot mot tjänsteman.

Skollagen ger rektor och lärare vissa befogenheter för att upprätthålla ordningen. Rektorerna och lärarna kan använda sig av utvisning ur lokalen, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.
Källa: Skollagen och Lärarförbundet

ur Lärarförbundets Magasin