Läs senare

Nya förstelärare ska lyfta utsatta skolor i Borås

FÖRSTELÄRAREEn skev fördelning av förstelärartjänster mellan skolorna fick Borås kommun att riva upp hela förstelärarsystemet, strukturera om det och utlysa nya förstelärartjänster. Det har rivit upp känslor i lärarkåren. Men att låta bli var aldrig ett alternativ, säger kommunens kvalitets- och utvecklingschef Joakim Cannerfors.

av Lotta Holmström
14 aug 2017
14 aug 2017

Ett 30-tal av kommunens 170-tal förstelärartjänster är ännu inte tillsatta inför höstterminen, men förutom det börjar den nya strukturen med förstelärare på varje skola att sätta sig.

Som Lärarnas tidning kunde berätta i våras fick alla förstelärare söka om sina tjänster, i den mån de fanns kvar. En av de stora anledningarna var att många förstelärare samlats på vissa skolor, eftersom tjänsterna tidigare var knutna till individer, och de valde att söka sig till vissa skolor. Andra skolor blev helt utan.

Behovet av skickliga lärare med lång erfarenhet är som störst i skolor där de socioekonomiska förutsättningarna är sämst. Det har Skolinspektionen slagit fast. I en rapport, som byggde på situationen i 20 kommuner med skolsegregation, visade de att det finns en skevhet i fördelningen av lärarresurser mellan olika skolor.

– Det hade blivit en gradvis snedfördelning. När vi nu gjorde om systemet såg vi till att det blev en vettig fördelning mellan skolorna, säger Joakim Cannerfors.

I fördelningssystemet mellan grundskolorna byggdes en faktor in som tar hänsyn till skolornas resultatmässiga utveckling och socioekonomiska förutsättningar.

De lärare som blev av med sina förstelärartjänster har kompenserats lönemässigt för det, eftersom förstelärare i Borås inte omfattas av lärarlönelyftet. De fick 2000 kronor i lönehöjning. Men alla var långt ifrån nöjda, och några har lämnat kommunen för lärartjänster på annat håll.

– Många lärare på skolor som tappade förstelärartjänster hörde av sig och var upprörda. Jag har full respekt för deras upplevelse. Men det var aldrig ett alternativ att inte genomföra reformen, säger Joakim Cannerfors.

Vinnare blev skolor med svåra förutsättningar som fick ett tillskott av förstelärare. Den som fått flest är Daltorpskolan som har en blandad socioekonomisk elevsammansättning och ungefär 50 procent elever med utländsk bakgrund.

Så fördelade Borås sina förstelärartjänster

Borås grundskolor har 115 förstelärare, gymnasierna 60. Fördelningen mellan grundskolorna skedde enligt den här principen:

  • Först fick varje skola en tjänst.
  • Sedan fördelades 55 tjänster efter skolornas storlek.
  • Ytterligare 24 förstelärartjänster gick till skolor med stora utmaningar.

Rektor Sabina Kitti Ölander är nöjd med hur det fungerar nu.

– Vi behöver få de mest kvalificerade lärarna till de skolor där de behövs mest, säger hon.

För henne har det inte varit något problem att fylla förstelärartjänstena på skolan.

– Vi har ett gott rykte trots att det är mycket att jobba med vad gäller måluppfyllelsen bland eleverna, säger hon.

Rektorskolleger har haft svårare att få tag på förstelärare och det fanns inte tillräckligt med interna sökande till alla förstelärartjänstena.

De tjänsterna har även utannonserats externt under sommaren, och ett 30-tal är ännu inte tillsatta. Joakim Cannerfors tror det låga söktrycket både har med lärarbristen att göra och att tidigare förstelärare inte vill byta skola.

På Daltorpskolan tillsattes alla förstelärartjänster internt, så förändringen har inte medfört ett kompetenstillskott utifrån. Men att få arbeta med skolutveckling är i sig kompetenshöjande, anser Sabina Kitti Ölander.

– Vi hade oerhört kvalificerade och duktiga lärare som sökte tjänsterna, så det var ingen tvekan. De är så taggade på detta så nu kan det bara gå åt rätt håll, säger hon.

Skolans förstelärare bildar en skolutvecklingsgrupp som har i uppdrag att förändra och utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen.

Foto: Johanna Winther
Linda Olsson har fått en av Borås nya försteläraretjänster i utsatta områden. Foto: Johanna Winther

En av de nytillsatta förstelärartjänsterna har sva-läraren Linda Olsson fått. Hon tror det stärker skolan att de får fler förstelärare.

– Det blir lättare att jobba skolutvecklande när några uttalat har den rollen, säger hon.

Att skolan satsar på en förstelärare i sva tycker hon är särskilt glädjande.

– Då blir ämnet något som syns mer och får den pondus det behöver. Det är viktigt att jobba med sva och utveckla det. Vi måste tänka på ett annorlunda sätt när det är många nyanlända elever, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: